Przetargi.pl
Dostawa kruszyw naturalnych do wykonywania remontów cząstkowych oraz zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego wraz z transportem Wykonawcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Podmiejska 18
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 365 23 99 , fax. 94 365 64 54
 • Data zamieszczenia: 2016-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie
  ul. Podmiejska 18 18
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 365 23 99, fax. 94 365 64 54
  REGON: 33096520700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiatswidwinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszyw naturalnych do wykonywania remontów cząstkowych oraz zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego wraz z transportem Wykonawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa kruszyw naturalnych do wykonywania remontów cząstkowych oraz zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego wraz z transportem Wykonawcy z podziałem na: Zadanie nr 1 Dostawa mieszanki kruszywa frakcji 0-31,5 mm w ilości 1.000 Mg do uzupełniania poboczy dróg z dostawą do miejscowości Lipie (Gmina Rąbino) - sukcesywnie w partiach do 200 Mg i terminach ustalonych przez Zamawiającego. Termin dostawy jednej partii (do 200 Mg) nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty przekazania zamówienia przez Zamawiającego. Zadanie nr 2 Dostawa płukanego kruszywa - grysu frakcji 2/8 do remontów cząstkowych dróg w ilości ok. 250 Mg do Obwodu Drogowego w Świdwinie mieszczącego się przy ulicy Podmiejskiej 18, 78-300 Świdwin i ok. 250 Mg do Obwodu Drogowego w Połczynie Zdroju mieszczącego się przy ulicy Młyńskiej 17, 78-320 Połczyn Zdrój. Wykonanie dostawy nastąpi od dnia podpisania umowy do terminu wskazanego w ofercie Wykonawcy (termin dostawy) w godz. od 7.00 do 15.00, jednakże nie dłuższym niż 4 tygodnie. Zadanie nr 3 Dostawa płukanego kruszywa - piasku frakcji 0-2 mm do zimowego i bieżącego utrzymania dróg w ilości ok. 800 Mg do Obwodu Drogowego w Świdwinie mieszczącego się przy ulicy Podmiejskiej 18, 78-300 Świdwin i ok. 600 Mg do Obwodu Drogowego w Połczynie Zdroju mieszczącego się przy ulicy Młyńskiej 17, 78-320 Połczyn Zdrój. Wykonanie dostawy nastąpi od dnia podpisania umowy do terminu wskazanego w ofercie Wykonawcy (termin dostawy) w godz. od 7.00 do 15.00, jednakże nie dłuższym niż 8 tygodni. Uwaga! (dotyczy wszystkich zadań): 1.Za tydzień należy rozumieć siedem kolejno następujących po sobie dni, od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem sobót i niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy. 2.Cena oferty musi zawierać cenę transportu do miejsca jego dostawy. 3.Dostarczane kruszywo naturalne musi spełniać normy techniczne i jakościowe z zachowaniem polskich norm przenoszących normy europejskie lub w przypadku ich braku tylko polskie normy. 4.Nadwyżka lub niedobór w dostawie ilości zapotrzebowanego kruszywa może wynosić do 5% z uwagi na trudności w dokładnym ważeniu materiałów masowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.powiatswidwinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach