Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą kruszywa do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego: Część 1. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/32 mm Część 2. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/45 mm Część 3. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/64 mm Część 4. - kruszywo asfaltowe (recykling asfaltowy) 0/32 mm

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Tanowska 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3121120 , fax. 091 3175177
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.
  ul. Tanowska 8 8
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3121120, fax. 091 3175177
  REGON: 81004858600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trans-net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą kruszywa do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie dostarczanego okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego: Część 1. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/32 mm Część 2. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/45 mm Część 3. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/64 mm Część 4. - kruszywo asfaltowe (recykling asfaltowy) 0/32 mm
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szacowane ilości zamawiane dla poszczególnych części: Część 1 Kruszywo betonowe 0-32 mm - 500 Mg Część 2 Kruszywo betonowe 0-45 mm - 500 Mg, Część 3 Kruszywo betonowe 0-64 mm - 500 Mg, Część 4 Kruszywo asfaltowe 0-32 mm - 500 Mg Część 1. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/32 mm 1) Kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/32 mm, - kruszywo na podbudowy stabilizowane mechanicznie - spełniające wymogi dla kruszyw na podbudowy zasadnicze wg PN-S- 06102:1997 2) Wskazanie miejsca dostawy i jej wielkości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego, nastąpi poprzez zgłoszenie pisemne, faxem lub email. 3) Dostawa kruszywa winna odbywać w terminie do 48 h od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenie dostawy, w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w innych godzinach lub w soboty jeśli obie strony umowy tak ustalą . 4) Załadunek, transport i rozładunek przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w promieniu 20 kilometrów od siedziby Zamawiającego, należy do obowiązków Wykonawcy. Część 2. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/45 mm 1) Kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/45 mm, - kruszywo na podbudowy stabilizowane mechanicznie - spełniające wymogi dla kruszyw na podbudowy zasadnicze wg PN-S- 06102:1997Dostawa następować będzie na wyraźne pisemne zamówienie Zamawiającego. 2) Wskazanie miejsca dostawy i jej wielkości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego, nastąpi poprzez zgłoszenie pisemne, faxem lub email. 3) Dostawa kruszywa winna odbywać w terminie do 48 h od otrzymania od Zamawiającego zlecenia dostawy, w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w innych godzinach lub w soboty jeśli obie strony umowy tak ustalą . 4) Załadunek, transport i rozładunek przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w promieniu 20 kilometrów od siedziby Zamawiającego, należy do obowiązków Wykonawcy. Część 3. - kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/64 mm 1) Kruszywo betonowe (recykling betonowy) 0/64 mm, - kruszywo na podbudowy stabilizowane mechanicznie - spełniające wymogi dla kruszyw na podbudowy zasadnicze wg PN-S- 06102:1997 2) Wskazanie miejsca dostawy i jej wielkości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego, nastąpi poprzez zgłoszenie pisemne, faxem lub email. 3) Dostawa kruszywa winna odbywać w terminie do 48 h od otrzymania od Zamawiającego zlecenia dostawy, w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w innych godzinach lub w soboty jeśli obie strony umowy tak ustalą . 4) Załadunek, transport i rozładunek przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w promieniu 20 kilometrów od siedziby Zamawiającego, należy do obowiązków Wykonawcy. Część 4. - kruszywo asfaltowe (recykling asfaltowy) 0/32 mm 1) Kruszywo asfaltowe (recykling asfaltowy) 0/32 mm, - kruszywo na podbudowy stabilizowane mechanicznie - spełniające wymogi dla kruszyw na podbudowy zasadnicze wg PN-S- 06102:1997 2) Wskazanie miejsca dostawy i jej wielkości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego, nastąpi poprzez zgłoszenie pisemne, faxem lub email. 3) Dostawa kruszywa winna odbywać w terminie do 48 h od otrzymania od Zamawiającego zlecenia dostawy, w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w innych godzinach lub w soboty jeśli obie strony umowy tak ustalą . 4) Załadunek, transport i rozładunek przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w promieniu 20 kilometrów od siedziby Zamawiającego, należy do obowiązków Wykonawcy. 3.2. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Dostawcy w szczególności załadunek, transport i rozładunek przedmiotu umowy. 3.3 Pojedyncza dostawa kruszywa winna wynosić co najmniej 24 tony. 3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 3.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone kruszywo minimum 12 miesięcy od terminu dostawy. W ramach gwarancji wykonawca musi wymienić dostawę nie spełniającą zapisów SIWZ niezwłocznie jednak nie dłużej jak w ciągu 24 godzin od zawiadomienia wykonawcy przez zamawiającego o wadliwej dostawie. 3.6. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego I funkcjonalnego założonego w projekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trans-net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach