Przetargi.pl
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4163051
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
  ul. Szczecińska 5 5
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4163051
  REGON: 81119587500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.puk.gryfino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Gryfinie zamawia fabrycznie nowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, papieru i stłuczki szklanej w ilości: 1) pojemnik na opakowania z tworzyw sztucznych - 25 sztuk 2) pojemnik na opakowania z papieru - 25 sztuk 3) pojemnik na opakowania ze szkła - 25 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284806
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.puk.gryfino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach