Przetargi.pl
Przebudowa i prace towarzyszące dotyczące lokalu mieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 27/4

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Monte Cassino 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3212280, 3212631 w. 34
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Monte Cassino 8 8
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3212280, 3212631 w. 34
  REGON: 81050658600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgm.swinoujscie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i prace towarzyszące dotyczące lokalu mieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 27/4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i prace towarzyszące dotyczące lokalu mieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 27/4. 1. W zakres prac objętych zamówieniem wchodzą prace objęte projektem przebudowy części pomieszczenia na kuchnię i WC z brodzikiem oraz projektem instalacji CO i instalacji elektrycznej w lokalu Nr 4 (projekt stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), w tym: 1) wykonanie nowych ścianek działowych w lekkiej technologii GKF w celu wydzielenia łazienki, 2) wykonanie aneksu kuchennego, 3) wykonanie wentylacji łazienki przewodem z rur ocynkowanych zaizolowanych 8 cm wełny mineralnej w płaszczu z blachy, 4) wykonanie wentylacji kuchni, 5) wykonanie nowej instalacji wod.-kan., 6) wykonanie nowej instalacji c.o., 7) wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej, 8) wymiana wykończenia warstw podłogowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452625006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zgm.swinoujscie.pl/ OGŁOSZENIA/PRZETARGI > Zamówienia Publiczne - przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach