Przetargi.pl
Naprawa dwóch maszyn wytrzymałościowych dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa dwóch maszyn wytrzymałościowych dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest naprawa maszyn wytrzymałościowych typu ZD10-90 (zadanie Nr 1) i typu ZD100 (zadanie Nr 2)- zwanej dalej maszynami. Ilekroć w dalszej części specyfikacji używany będzie termin naprawa maszyn lub naprawa sprzętu bez bliższego określenia rozumieć przez to należy cały zakres przedmiotowy wskazany w Załącznikach nr 1a i 1b specyfikacji. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje kompleks (zespół) czynności przywracających parametry techniczno-eksploatacyjne maszyn w wyniku ich wieloletniej eksploatacji, a także ich przystosowanie do pracy w laboratorium dydaktyczno-pomiarowym Zakładu Mechaniki Technicznej (s. 035) Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 19. Miejscem wykonania napraw jest siedziba lub warsztaty naprawcze Wykonawcy, zwane dalej również miejscem wykonania napraw. 2. Naprawa maszyn obejmuje również demontaż maszyn w siedzibie Zamawiającego, transport do miejsca naprawy, transport po naprawie i ponowne instalacje w laboratorium KMiPKM, uruchomienie i przetestowanie w zakresie osiągania wymaganych przez zamawiającego parametrów technicznych określonych odpowiednio w załącznikach Nr 1a i 1b do niniejszej specyfikacji. 3. Naprawa maszyn obejmuje również dostarczenie sprzętu i oprogramowania komputerowego wspomagającego obsługę maszyn oraz sprzedaż licencji (praw) do oprogramowania na czas nieoznaczony i na liczbę stanowisk nie mniejszą niż 2, a także szkolenie (instruktaż) min. 3 osób zamawiającego w zakresie techniki prowadzenia pomiarów, w wymiarze jednego dnia roboczego, przeprowadzone po instalacji i uruchomieniu maszyn we wskazanym miejscu w siedzibie zamawiającego. 4.Kompletne i zgodne wykonanie zamówienia w zakresie naprawy maszyn zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru. 5. Niezależnie od czynności wymienionych w ust. 1-4 zakres stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również dostarczenie zamawiającemu następujących dokumentów: a) potwierdzających osiąganie podanych parametrów technicznych (wyniki badań technicznych, atestów itp.) stwierdzających zgodność z parametrami wymienianymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartym z Załączniku Nr 1, w szczególności dotyczących wzorcowania kanałów pomiarowych - świadectw wzorcowania PCA b) instrukcji obsługi (użytkownika) w języku angielskim lub w języku polskim c) Kart gwarancyjnych d) innych dokumentów, jeżeli posiadanie takich dokumentów przez zamawiającego jest niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 500300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymnagane w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ocena techniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zut.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną