Przetargi.pl
Przebudowa i prace towarzyszące dotyczące lokalu mieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 6/2

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Monte Cassino 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3212280, 3212631 w. 34
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Monte Cassino 8 8
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3212280, 3212631 w. 34
  REGON: 81050658600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgm.swinoujscie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i prace towarzyszące dotyczące lokalu mieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 6/2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i prace towarzyszące dotyczące lokalu mieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 6/2. 1. W zakres prac objętych zamówieniem wchodzą prace objęte projektem przebudowy części pomieszczenia przedpokoju na WC z brodzikiem oraz projektem instalacji CO i instalacji elektrycznej w lokalu Nr 2 (projekt stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), w tym: 1) poszerzenie i przesunięcie otworu wejściowego lokalu wraz z montażem drzwi antywłamaniowych, 2) poszerzenie i przesunięcie otworu drzwiowego między pomieszczeniem przedpokoju i kuchni, 3) wykonanie nowego fragmentu ścianki działowej jako murowanej z bloczków gazobetonowych wydzielającej projektowane pomieszczenie łazienki, 4) wykonanie wentylacji kuchni, 5) wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wod.-kan., 6) wykonanie nowej wewnętrznej instalacji c.o., 7) wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej, 8) wymiana i modernizacja wykończenia warstw podłogowych, 9) rozdzielenie przewodów kominowych - dotychczas używanych w dwóch pomieszczeniach naraz: - przewód nr 3 - przeznaczono do wentylacji pomieszczenia kuchni, - przewód nr 2 - przeznacza się do podłączenia pieca c.o. gazowego w mieszkaniu nr 2, - przewód nr 4 - przeznacza się do wentylacji łazienki ze wspomaganiem wentylatorem kanałowym. Uwaga: W załączniku nr 1A do SIWZ został określony zakres dodatkowych prac remontowych nie przewidzianych w projekcie przebudowy lokalu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452625006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zgm.swinoujscie.pl/ OGŁOSZENIA/PRZETARGI > Zamówienia Publiczne - przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach