Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych segregowanych, niesegregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych, ciekłych z obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie AG/KL/31/2013

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1/2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4809400 , fax. 91 4809575
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 1/2 1/2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4809400, fax. 91 4809575
  REGON: 00014512900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych segregowanych, niesegregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych, ciekłych z obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie AG/KL/31/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników i kontenerów wraz z wywozem odpadów komunalnych stałych segregowanych, niesegregowanych, liści, gruzu, odpadów budowlanych, ciekłych z obiektów Akademii Morskiej w Szczecinie, zwanych dalej odpadami. Kalkulację wywozu odpadów wraz z ilością, pojemnością kontenerów i pojemników oraz częstotliwością opróżniania zawiera wpisana do oferty ( załącznik nr 1 ) tabela. 3. W celu prawidłowej realizacji usługi Zamawiający wymaga aby w okresie jej realizacji Wykonawca zobowiązał się do udostępnienia Zamawiającemu pojemników i kontenerów przeznaczonych do składowania odpadów oraz dysponował środkami transportu niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Częstotliwość wywozu odpadów może zostać zwiększona lub zredukowana do bieżących i faktycznych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia potrzeb na wywóz odpadów Zamawiający może zmniejszyć zapotrzebowanie o 20% z całości umowy. Z tego tytułu nie służą Wykonawcy do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia. 5. Dni wywozu oraz ilość pojemników może być dostosowywana do bieżących i faktycznych potrzeb Zamawiającego, w szczególności związanych z trwającymi pracami budowlanymi, przerwami urlopowymi z tym zastrzeżeniem, iż całkowita liczba wywozów objęta umową nie ulegnie zwiększeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bzp.am.szczecin.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach