Przetargi.pl
Usługa zorganizowania szkolenia pn. Profesjonalne profilowanie klientów PUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4256100 , fax. 091 4256103
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 41 41
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4256100, fax. 091 4256103
  REGON: 81014446200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wup.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zorganizowania szkolenia pn. Profesjonalne profilowanie klientów PUP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i zrealizowania szkolenia (przez szkolenie Zamawiający rozumie kurs, wymieniony w § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz. U. nr 0 poz. 186 z dnia 17 lutego 2012 r.) pn.: Profesjonalne profilowanie klientów PUP dla 32 uczestników w terminie 21.08. - 23.08.2013 r., wraz z zapewnieniem na terenie woj. zachodniopomorskiego, bazy noclegowej i usługi restauracyjnej, niezbędnej do przeprowadzenia ww. przedsięwzięcia. Uczestnikami szkolenia będą pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego. Szkolenie będzie miało na celu podnoszenie kwalifikacji ww. pracowników w zakresie segmentacji i profilowania klientów PUP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników maksymalnie o 4 osoby (do 28 osób), nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba godzin dydaktycznych z zakresu segmentacji i profilowania klientów PUP
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wup.pl/index.php?id=221
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach