Przetargi.pl
Roboty budowlane - remont parteru Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze na Salę Obsługi Bezpośredniej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-054 Zielona Góra, ul. dr. Pieniężnego 24
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-68 4560100, 4560115 , fax. 0-68 4560101
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
  ul. dr. Pieniężnego 24 24
  65-054 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0-68 4560100, 4560115, fax. 0-68 4560101
  REGON: 97002548600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane - remont parteru Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze na Salę Obsługi Bezpośredniej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont parteru Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze na Salę Obsługi Bezpośredniej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze polegające na: 1. Rozbiórce i zamurowaniu wg projektu ścianek działowych 2. Wykonaniu wewnętrznej instalacji wod-kan i elektrycznej Nazwa i kody grup robót wg CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45.33 00.00-9 Roboty w zakresie instalacyjne i sanitarne 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych W zakres zamówienia wchodzi remont parteru budynku zgodnie z załącznikami 3,5-14 do specyfikacji dostępnej na stronie http://bip.us1zgora.mf.gov.pl. Uwaga: przed złożeniem oferty wskazana jest dokładna wizja lokalna przyszłego placu budowy. Przedmiary robót stanową uzupełnienie Dokumentacji Projektowej i ST, nie stanowią one głównej podstawy wyceny Robót. Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiOR i dokonanej wizji lokalnej. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów posiadających określone aprobaty i certyfikaty jakościowe, które Wykonawca obowiązany jest dokumentacyjnie przekazać Zamawiającemu. Całość robót należy realizować zgodnie z aktualnymi przepisami bhp w zakresie wykonywanych robót wraz z należytym i przepisowym zabezpieczeniem terenu prac. Na wykonane prace wymagane jest udzielenie co najmniej 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.us1zgora.mf.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach