Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego o parametrach nie gorszych, do placówek oświatowych w sezonie grzewczym 2011.

Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, pl. Bohaterów 13
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7580739 , fax. 095 7582835
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach
  pl. Bohaterów 13 13
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 095 7580739, fax. 095 7582835
  REGON: 21029926100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://edukacja.slubice.p
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego o parametrach nie gorszych, do placówek oświatowych w sezonie grzewczym 2011.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego o parametrach nie gorszych, w ilościach określonych przez Zamawiającego, w terminie do 48 godzin od daty dostarczenia faksem zamówienia, do kotłowni w następujących placówkach oświatowych w Słubicach: a. Przedszkole Samorządowe nr 2, ul. 1 Maja 15 - zbiorniki o poj. 5 000 dm? b. Przedszkole Samorządowe nr 4, ul. Boh. Warszawy 8 - zbiorniki o poj. 8 000 dm? c. Żłobko-Przedszkole Samorządowe, ul. Woj. Polskiego 15a - zbiorniki o poj. 8 000 dm? Uwaga: Placówki wykazane w ppkt. b i c niniejszego punktu posiadają wspólną kotłownię umiejscowioną w Przedszkolu Samorządowym nr 4 przy ul. Boh. Warszawy 8 o łącznej pojemności zbiorników 16 000 dm?. Każdorazowo dostawa musi być poprzedzona informacją od wykonawcy o konkretnym terminie i godzinie tankowania. Dostawy do kotłowni należy realizować w dni powszednie do godziny 15.00. Orientacyjna ilość zamawianego oleju opałowego w okresie jednego roku wynosi 100 m? i może się zmienić. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu większej lub mniejszej ilości oleju opałowego w cenie wg kalkulacji ustalonej w niniejszym postępowaniu. Z powodu zmiany ilości zamówionego w okresie umowy oleju opałowego wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Parametry oleju opałowego - wymagana jest dostawa oleju napędowo grzewczego EKOTERM PLUS lub paliwa o parametrach nie gorszych: Właściwości Jednostki Wartości Wartość opałowa MJ/kg- Nie niższa niż 42,6 Zawartość siarki % (m/m)- Nie więcej niż 0,10 Gęstość w temp. 15?C kg/m?- Nie wyższa niż 860 Zawartość wody Mg/kg- Nie więcej niż 200
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091350005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://edukacja.slubice.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną