Przetargi.pl
Przebudowa leśnej dostrzegalni ppoż. Sabinówka w m. Lubięcin w Nadleśnictwie Sława Śląska.

Nadleśnictwo Sława Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 67-410 Sława, ul. Niewidziajły 1a
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3566229 , fax. 068 3566229
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Sława Śląska
  ul. Niewidziajły 1a 1a
  67-410 Sława, woj. lubuskie
  tel. 068 3566229, fax. 068 3566229
  REGON: 97004017800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawaslaska.zielonagora.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa leśnej dostrzegalni ppoż. Sabinówka w m. Lubięcin w Nadleśnictwie Sława Śląska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy leśnej dostrzegalni ppoż. Sabinówka w m. Lubięcin w Nadleśnictwie Sława Śląska. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia wykonania robót określone zostały w projekcie budowlanym i wykonawczym stanowiącym (zał. nr 6 do SIWZ), kosztorysie ofertowym (przedmiarach robót - zał. nr 7 do SIWZ) oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452161218
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy O/Zielona Góra nr 56 1030 1292 0000 0000 0126 2201 z dopiskiem Wadium -Przebudowa leśnej dostrzegalni ppoż. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty. 5. Z treści poręczenia, gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 14.01.2011 r., do godz. 9 00. 7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Wadium takie należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (jw. w ust. 3) będzie skuteczne wyłącznie z chwilą uznania tego rachunku bankowego przed upływem terminu składania ofert (jw. w ust. 6), gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (przelew z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego) powoduje, że Zamawiający będzie w posiadaniu wadium (wskazane jest dołączenie dowodu wpłaty do oferty). 9. Wykonawca, który złoży ofertę i dokona wpłaty wadium wnoszonego w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (jw. w ust. 3) przed terminem składania ofert, a uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium nastąpi po upływie terminu składania ofert, tj. po upływie godz. 9?? 14.01.2011r. - podlega wykluczeniu z postępowania, a oferta takiego Wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą. 10. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, stwierdzenie, czy wadium zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert, nastąpi na podstawie dokumentu uzyskanego z banku. 11. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz w świetle przepisu art. 45 ust. 7 ustawy wniesienie wadium w formie pieniężnej może być dokonane tylko poprzez udzieloną bankowi przez Wykonawcę dyspozycję obciążenia jego rachunku kwotą wadium i uznania tą kwotą rachunku Zamawiającego. 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slawaslaska.zielonagora.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach