Przetargi.pl
Rewitalizację zajezdni KM-Płock Sp. z o.o.. - II postępowanie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (024) 3675167 , fax. 0243675114
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 17 17
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. (024) 3675167, fax. 0243675114
  REGON: 61040391200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmplock.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizację zajezdni KM-Płock Sp. z o.o.. - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową: nowej hali obsługowo - naprawczej wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej oraz zakupem niezbędnych maszyn, urządzeń i narzędzi, które będą stanowiły wyposażenie nowej hali, uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów i decyzji niezbędnych dla pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zajezdni KM- Płock Sp. z o.o. obejmującego: 1) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej hali obsług-naprawczej nr 2 2) Roboty demontażowe instalacji sanitarnych w hali nr 2 3) Rozbiórka hali nr 2 4) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej hali obsług-naprawczej nr 3 5) Roboty demontażowe instalacji sanitarnych w hali nr 3 6) Rozbiórka hali nr 3 7) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w budynku magazynowym 8) Rozbiórka budynku magazynowego 9) Budowę nowej hali Obsługowo-naprawczej wraz z niezbędną infrastrukturą 10) Budowa wiaty na odpady 11) Wykonanie instalacji elektrycznych 12) Wykonanie instalacji wewnętrznych 13) Wykonanie instalacji sieci zewnętrznych 14) Dostarczenie i zamontowanie wyposażenia technologicznego hali 15) Zagospodarowanie terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 150.000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kmplock.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach