Przetargi.pl
Dostawa materiału do napraw i ulepszeń dróg gruntowych na obszarze Gminy Strachówka, powiat wołomiński

Urząd Gminy Strachówka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-282 Strachówka, ul. Norwida 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 675-90-46 , fax. 025 675-90-46
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Strachówka
  ul. Norwida 6 6
  05-282 Strachówka, woj. mazowieckie
  tel. 025 675-90-46, fax. 025 675-90-46
  REGON: 00054674000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strachowka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiału do napraw i ulepszeń dróg gruntowych na obszarze Gminy Strachówka, powiat wołomiński
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do napraw i ulepszeń dróg gruntowych na obszarze Gminy Strachówka powiat wołomiński. Zamawiający przewiduje dostawę ww. materiału w ilości orientacyjnej 6 000 ton. Zakres przetargu obejmuje zakup i dostawę (załadunek, transport, rozładunek) materiału drogowego na drogi gminne na terenie gminy Strachówka tj. w następujących sołectwach: Borucza, Kąty Miąski, Kąty Wielgi, Kąty Czernickie, Krawcowizna, Księżyki, Marysin, Młynisko, Piaski, Rozalin, Równe, Ruda Czernik, Szamocin, Szlędaki, Wiktoria. Termin - dostawa jest równoznaczny z dostarczeniem odpowiedniego materiału na wskazane miejsce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugstrachowka.bip.org.pl/?tree=przetarg
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach