Przetargi.pl
Dostawa grysu bazaltowego o frakcji 4/6,3mm w ilości 550Mg

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7240570 , fax. 22 7240570
 • Data zamieszczenia: 2015-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Traugutta 41 41
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7240570, fax. 22 7240570
  REGON: 01497631600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdgm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa grysu bazaltowego o frakcji 4/6,3mm w ilości 550Mg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa grysu bazaltowego o frakcji 4/6,3mm, w ilości 550Mg,. Grys bazaltowy płukany, pozbawiony zapylenia, z przeznaczeniem do wykonywania powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych na terenie powiatu grodziskiego. Grys bazaltowy musi spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 +Ap1 :2010. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Do dostarczonego grysu należy dołączyć świadectwo jakości. Miejsce dostawy grysu asfaltowego: baza Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim, zlokalizowana w miejscowości Kozerki, ul. Marsa 12, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdgm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach