Przetargi.pl
Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wyprofilowaniem

Gmina Myszyniec ogłasza przetarg

 • Adres: 07-430 Myszyniec, Plac Wolności 60
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7721141 , fax. 029 7721141
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszyniec
  Plac Wolności 60 60
  07-430 Myszyniec, woj. mazowieckie
  tel. 029 7721141, fax. 029 7721141
  REGON: 00054660900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl w zakładce: przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wyprofilowaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wyprofilowaniem w następujących ilościach: - mieszanka kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodna z WT-4 2010 - 2 000 m3. Charakterystyka zamówienia: 1. Dostarczany materiał musi być dobrej jakości (wolny od zanieczyszczeń obcych) i spełniać parametry określone w przywołanych wyżej dokumentach (WT-4 2010). 2. Przed przystąpieniem do dostaw Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu, 3. W toku dostaw, w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczanego materiału, Zamawiający może zlecić badania kontrolne materiału do wyspecjalizowanego laboratorium. W przypadku wyniku pozytywnego koszty badań będzie ponosił Zamawiający, przy wyniku negatywnym obciążony zostanie Wykonawca. 4. Dostawa odpowiedniej ilości i rodzaju materiału nastąpi w ciągu 3 dni od daty przekazania/przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania, we wskazane miejsce znajdujące się na terenie Gminy Myszyniec (materiał należy rozsypać powierzchniowo na wskazanym odcinku drogi i wyprofilować przy użyciu równiarki samojezdnej trzyosiowej), 5. W przypadku dostarczenia materiału w ilości lub jakości nie odpowiadającej wymaganiom, Zamawiający może odmówić odbioru, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii materiału odpowiadającej wymaganiom, 6. Obmiar kruszywa frakcji 0/31,5 będzie dokonywany w stanie luźnym w m3 (metr sześcienny) na środku transportu. Na etapie składania ofert zamawiający żąda przedłożenia: - deklaracji właściwości użytkowych kruszywa naturalnego 0/31,5, spełniającej wymogi WT-4 2010 oraz PN - EN 13242+A1:2010 stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, - deklaracji zgodności - certyfikat CE spełniający wymogi WT-4 2010 i PN - EN 13242+A1:2010, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl w zakładce: przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach