Przetargi.pl
Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodnej z WT-4 2010, piasku naturalnego kopanego 0-2 oraz kruszywa łamanego 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność gminy Lelis

Gmina Lelis ogłasza przetarg

 • Adres: 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7611019 w. 17
 • Data zamieszczenia: 2016-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lelis
  ul. Szkolna 37 37
  07-402 Lelis, woj. mazowieckie
  tel. 029 7611019 w. 17
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lelis.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodnej z WT-4 2010, piasku naturalnego kopanego 0-2 oraz kruszywa łamanego 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność gminy Lelis
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5, piasku naturalnego kopanego oraz kruszywa łamanego 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność gminy Lelis w następujących ilościach szacunkowych: - mieszanka kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodna z WT-4 2010 - 8000 m3 -piasek naturalny kopany 0-2 (nie płukany) do wykonania korpusu drogowego lub podłoża pod nawierzchnię drogi - 2000 m3 zgodny z PN-EN 13242, - mieszanka kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 zgodna z WT-4 2010 - 50 m3. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany ilości pobranych materiałów w stosunku do szacunków określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacje ogólne. 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą. Wysokość wadium wynosi: - dla całości zamówienia - 10.000 PLN, Forma wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach