Przetargi.pl
Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wyprofilowaniem

Gmina Myszyniec ogłasza przetarg

 • Adres: 07-430 Myszyniec, Plac Wolności 60
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7721141 , fax. 029 7721141
 • Data zamieszczenia: 2015-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszyniec
  Plac Wolności 60 60
  07-430 Myszyniec, woj. mazowieckie
  tel. 029 7721141, fax. 029 7721141
  REGON: 00054660900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl w zakładce: przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wyprofilowaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wyprofilowaniem w następujących ilościach: - mieszanka kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodna z WT-4 2010 - 10 000 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl w zakładce: przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach