Przetargi.pl
Wykonywanie usług poboru próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych u producentów i w hurtowniach paliw, gazu skroplonego (LPG) w rozlewniach gazu oraz próbek tych paliw z cystern samochodowych i kolejowych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa UOKiK za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.) - 2 części

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5560129 , fax. 22 8270843
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1 1
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5560129, fax. 22 8270843
  REGON: 00621278900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług poboru próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych u producentów i w hurtowniach paliw, gazu skroplonego (LPG) w rozlewniach gazu oraz próbek tych paliw z cystern samochodowych i kolejowych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa UOKiK za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.) - 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług poboru próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych u producentów i w hurtowniach paliw, gazu skroplonego (LPG) w rozlewniach gazu oraz próbek tych paliw z cystern samochodowych i kolejowych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.). 1.Pobór próbek paliw ciekłych, biopaliw ciekłych oraz gazu skroplonego (LPG), a także w miarę potrzeb - próbek niezidentyfikowanych produktów naftowych, powinien być wykonywany zgodnie z postanowieniami: ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1200 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. z 2009 r. Nr 147, poz. 1189 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 279). Ponadto pobór próbek paliw musi być wykonywany zgodnie z metodyką określoną w polskich normach: PN-EN ISO 3170 Ciekłe przetwory naftowe. Ręczne pobieranie próbek PN-EN ISO 4257 Skroplone gazy węglowodorowe. Metoda pobierania próbek PN-A-79527 Produkty i półprodukty spirytusowe. Pobieranie próbek wymienionych w rozporządzeniach w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz próbek gazu skroplonego (LPG) obowiązujących w dniu pobrania próbek. 2.Pobór próbek paliw odbywa się w obecności Inspektora Inspekcji Handlowej, który sporządza protokół pobrania próbek. Wykonawca będzie powiadamiany o terminie poboru próbek i miejscu spotkania z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. 3.Szacunkowa minimalna ilość próbek paliw, które Zamawiający planuje zlecić do pobrania do 31 grudnia 2014 r. wynosi łącznie 25 próbek. Natomiast przewidywana, szacunkowa, maksymalna ilość próbek, która może zostać zlecona do pobrania wynosi 48 próbek. Szacunkowa minimalna ilość próbek: I część zamówienia Rejon północ 17, II część zamówienia Rejon południe 8. Szacunkowa maksymalna ilość próbek: I część zamówienia Rejon północ 33, II częśc zamówienia Rejon południe 15. 4. Przez próbkę paliwa rozumie się próbkę podstawową i kontrolną. Próbka paliw ciekłych, biopaliw ciekłych oraz gazu skroplonego (LPG) może być pobierana do kilku pojemników lub próbników, w zależności od zakresu badań. Również w takim przypadku należy rozumieć to jako pobór jednej próbki paliwa. Siedziba przedsiębiorcy lub jego oddziału lub innej placówki, z którego dojeżdżać będą pracownicy wykonujący usługi poboru próbek powinna znajdować się dla poszczególnych części zamówienia na terytorium jednego z województw określonych dla danej części zamówienia. Dla poszczególnych części zamówienia siedziba przedsiębiorcy lub jego oddziału lub innej placówki powinna znajdować się na terenie jednego z województw: I część Rejon północ województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, II część Rejon południe województwa dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. 5.Usługi poboru próbek paliw muszą być realizowane przez osoby przygotowane do realizacji zadań w zakresie pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (z dużych zbiorników stacjonarnych), gazu skroplonego (LPG) (z różnych miejsc jego magazynowania) oraz próbek tych paliw z cystern kolejowych i samochodowych. Wykonawca wskazuje w ofercie miejsce, z którego będą wyjeżdżali pracownicy Wykonawcy do poboru. 6. W trakcie prowadzonych działań kontrolnych może zdarzyć się sytuacja, w której, z różnych przyczyn, nie będzie możliwe pobranie próbek paliw. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie zwrot kosztów przejazdu na podstawie przejechanych kilometrów licząc od miejsca wyjazdu do miejsca poboru próbek. 7. W przypadku, gdy plany poboru próbek przewidywać będą kontrolę większej ilości podmiotów i zdarzą się sytuacje, w których, z różnych przyczyn nie będzie możliwe pobranie próbek paliw, wówczas Wykonawcy przysługiwać będzie zwrot kosztów przejazdu na podstawie przejechanych kilometrów licząc od miejsca wyjazdu (laboratorium, miejsce poboru próbek) do ostatniego miejsca poboru próbek, gdzie próbki nie pobrano. 8. Wykonawca musi wyrazić gotowość skierowania pracowników na specjalistyczne szkolenie BHP wymagane przez wewnątrzzakładowe procedury BHP kontrolowanego przedsiębiorcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uokik.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach