Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni krawieckich do placówek dla nieletnich

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5212773, 5212888, 5212214 , fax. 22 6289785, 5212697
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11 11
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5212773, 5212888, 5212214, fax. 22 6289785, 5212697
  REGON: 00031915000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ms.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni krawieckich do placówek dla nieletnich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składają się 2 (dwie) części zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni krawieckich zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą odpowiednio Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Przedmiot umowy zostanie odpowiednio dostarczony i wniesiony do wskazanego pomieszczenia w placówce wskazanej w umowie. Wykonawca przekaże wszystkie wymagane polskim prawem atesty i karty gwarancyjne sprzętu i wyposażenia pracowni krawieckich objętych przedmiotem umowy, w języku polskim, w dniu ich dostarczenia. 3. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do wskazanej w umowie placówki (zakładu poprawczego/schroniska dla nieletnich). Dostawa obejmuje dostarczenie wymienionego sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia wskazanego przez dyrektora placówki (zakładu poprawczego/schroniska dla nieletnich). 4. Wykonawca dostarczy (wraz z rozładunkiem i wniesieniem) sprzęt i wyposażenie pracowni krawieckich oraz zabezpieczy go. Odpowiedzialność za dostarczony sprzęt i wyposażenie do pracowni krawieckich spoczywa wyłącznie na Wykonawcy do dnia jego ostatecznego odbioru. 5. Odbiorcą przedmiotu zamówienia są osoby przebywające w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie oraz Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach. 6. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. 7. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt (urządzenie, sprzęt) o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż wyszczególnione (wymienione) i określone w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 8. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane urządzenia / sprzęt odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. 9. Zamówienie jest częścią Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt: Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 10. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamówienie współfinansowane w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe 15% finansowania pochodzić będzie ze środków krajowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 427150001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ms.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach