Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie NFOŚIGW na lata 2014 i 2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4590000 , fax. 022 4590201
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  ul. Konstruktorska 3a 3a
  02-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4590000, fax. 022 4590201
  REGON: 14213712800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nfosigw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych w siedzibie NFOŚIGW na lata 2014 i 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2014-2015. W ramach świadczonych usług cateringowych Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem Zamawiającego na wskazane spotkanie. Spotkania, na które dostarczany będzie catering, będą się odbywać w siedzibie NFOŚiGW (ul. Konstruktorska 3a i/lub Bracka 4) w Warszawie. Świadczenie usług cateringowych przez Wykonawcę obejmować będzie zapewnienie: a) przerw kawowych (wersja podstawowa i rozszerzona - do wyboru Zamawiającego), b) lunchu bufetowego (wersja podstawowa, pełna i rozszerzona - do wyboru Zamawiającego), c) kanapek. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na 277 777,78 zł. netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BGK III O/Warszawa 28 1130 1062 0000 0109 9520 0001. Zaleca się, aby przelew wskazywał numer referencyjny i nazwę postępowania. Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć, najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub w Kasie NFOŚiGW, tj. w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A, w pokoju nr 215, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-10:00 i 13:00-15:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfosigw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach