Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie - nr sprawy DKw-220-02/14

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-203 Somianka, Popowo Parcele, ul. Nadbużańska 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 782 71 62, 63 , fax. 22 782 71 60
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
  Popowo Parcele, ul. Nadbużańska 41 41
  07-203 Somianka, woj. mazowieckie
  tel. 22 782 71 62, 63, fax. 22 782 71 60
  REGON: 00032052600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.popowo.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna SW

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie - nr sprawy DKw-220-02/14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa warzyw i owoców do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy przedstawia formularz cenowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust od maksymalnych cen publikowanych przez Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. na stronie internetowej www.bronisze.com.pl
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.popowo.com/zamowienia_publiczne, http://www.zp.sw.gov.pl/Strony/zamowienia.aspx
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach