Przetargi.pl
pr. nr 18/WNoZ/SGGW/2014 Dostawy odczynników laboratoryjnych dla Projektu pt. Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP ogłasza przetarg

 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5931390 , fax. 022 5931391
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
  ul. Nowoursynowska 166 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5931390, fax. 022 5931391
  REGON: 00000178450000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  pr. nr 18/WNoZ/SGGW/2014 Dostawy odczynników laboratoryjnych dla Projektu pt. Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIS.05.01.00-00-155/09-02, oraz umową o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ nr: 615/2010/Wn-50/OP-WK-PS/D CPV: 33696500-0 Przedmiotem Zamówienia są dostawy odczynników na potrzeby Projektu /Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce/. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzach kalkulacyjnych, które stanowią Załączniki nr 6.1 - 6.3 do SIWZ Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Przedmiot zamówienia, określony w Załącznikach nr 6.1 - 6.3 przygotowano w oparciu o realizację dostaw odczynników w okresie ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem bieżącego zapotrzebowania odczynników, w ramach prowadzonych badań naukowych, laboratoryjnych a których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tych samych firm bądź odczynników tożsamych ze względu na metodykę prowadzonych badań oraz konieczność utrzymania ich standardu oraz powtarzalności wyników. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał nazwę i numery katalogowe wyłącznie w celu określenia wymaganych odczynników, ich czystości oraz parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać. Wykonawca, oferujący produkty równoważne o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do określonych w SIWZ, zobowiązany jest na mocy art. 30 ust. 5 ustawy PZP: a) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, że są one tożsame pod względem charakterystyki analitycznej. b) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur) sprawdzających, jakość oferowanych odczynników, w tym np. kalibracji urządzeń. c) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. d) przedstawić dokumenty zawierające opisy oferowanych produktów a w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego odczynnika z odczynnikiem opisanym przez Zamawiającego, oraz certyfikat analizy jakościowej odczynnika lub dokument równoważny - złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski i określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp. e) dostarczyć na własny koszt próbki zaoferowanego towaru równoważnego w ilości wystarczającej do przeprowadzenia testów przez Zamawiającego mających na celu określenie zgodności produktu oferowanego w tej samej kategorii, co zamawiany pod względem jakościowym i ilościowym (załączone próbki muszą być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację z odczynnikami wskazanymi w SIWZ tj. poprzez numer pozycji, której dotyczą). f) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. g) Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny również ponoszą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane m.in.: - za bezpowrotne zniszczenie materiału badawczego, - utratę porównywalności wyników badań z wynikami współpracujących grup badawczych oraz badaniami własnymi. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia udzielony przez Wykonawcę będzie równy okresowi gwarancji producenta. Na opakowaniu produktów będących przedmiotem zamówienia musi być umieszczony numer serii oraz nazwa producenta. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK Oznaczenie części zamówienia: I. CPV: 33696500-0 Krótki opis części zamówienia: Część I - dostawa odczynników firmy Qiagen Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu kalkulacyjnym, który stanowi Załącznik nr 6.1 do SIWZ Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, ul. Ciszewskiego Warszawa Oznaczenie części zamówienia: II. CPV: 33696500-0 Krótki opis części zamówienia: Część II dostawa odczynników firmy Kurabo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu kalkulacyjnym, który stanowi Załącznik nr 6.2 do SIWZ Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, ul. Ciszewskiego 8 Warszawa Oznaczenie części zamówienia: III. CPV: 33696500-0 Krótki opis części zamówienia: Część III - dostawa odczynników firmy Life Technologies Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu kalkulacyjnym, który stanowi Załącznik nr 6.3 do SIWZ Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, ul. Ciszewskiego 8 Warszawa Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie od daty podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 10.03.2014
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.sggw.pl/show.php?id=2838
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach