Przetargi.pl
Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów budynku C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16/18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8541300 , fax. 061 8541204
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8541300, fax. 061 8541204
  REGON: 00051433100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów budynku C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów budynku C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu 2.Zakres zadania obejmuje: 1)zewnętrzną izolację ścian fundamentowych 2)uzupełnienie ubytków murów i skucie odspojonych tynków 3)prace malarskie 4)renowacja detali architektonicznych 5)wykonanie obróbek blacharskich i ceramicznych 6)prace murarskie 7)prace ślusarskie 8)zabezpieczenie gzymsów przed ptakami 9)instalacje sanitarne - klimatyzacja centralna 3.Przedmiot zamówienia, został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które stanowią zał. do SIWZ. 4.Z zakresu prac wyłączone zostaje zadanie obejmujące wykonanie wewnętrznej izolacji pionowej. 5.Ostateczną kolorystykę elewacji, detali architektonicznych należy ustalić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w odniesieniu do wyników badań stratygraficznych oraz projektu architektonicznego. 6.W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, zniszczeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. 7. Wykonawca po zamontowaniu urządzeń klimatyzacyjnych jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac renowacji elewacji. 8.Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na wykonane prace oraz na użyte podczas realizacji prac wyroby na okres min. 60 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 9.Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą. 10.Wszystkie nazwy własne materiałów, itp. użyte w dokumentach wymienionych w pkt 3, należy traktować jako propozycję Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, które pod względem estetycznym, wytrzymałościowym, parametrów technicznych, itp. muszą spełniać wymagania zaproponowane przez Zamawiającego. 11.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 12.Wykonawca określi w formularzu ofertowym, części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 13.Wymagany zakres robót Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., oraz zasadami sztuki budowlanej. 14.Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby prowadzone prace nie stanowiły zagrożenia dla osób przebywających w otoczeniu budynku. 15.Wykonawca w przypadku zaistnienia konieczności zajęcia pasa drogowego, we własnym zakresie dokona niezbędnych zgłoszeń i pokryje koszty związane z zajęciem pasa drogowego. 16.Wykonawca na własny koszt po przeprowadzonych pracach wywiezie i zutylizuje gruz oraz śmieci. 17.Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Zbigniewem Bocheńskim 698-889-444. 18.Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wykonujących przedmiot umowy. 19.Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac uwzględniający przede wszystkim wykonanie w pierwszym etapie instalacji klimatyzacji centralnej. 20.Odłączenie dotychczas istniejącej instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych może nastąpić po zamontowaniu i uruchomieniu nowych urządzeń lub po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 21.Wykonawca zobowiązany jest w zakresie zdemontowanych urządzeń klimatyzacyjnych do ich utylizacji za wyjątkiem urządzeń, które zgodnie z obowiązującym prawem nadają się do dalszego użytkowania. Urządzenia nadające się do dalszego użytkowania pozostają własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego utylizację urządzeń. 22.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w ramach niniejszej umowy z częstotliwością i zakresem zgodnym z zaleceniami producenta ale nie mniej niż 2 razy w ciągu roku tj. w terminie do dnia 30 kwietnia i do dnia 30 września danego roku z zastrzeżeniem iż pierwszy przegląd urządzeń zostanie dokonany do dnia 30 kwietnia 2014 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 23.Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym tzn. wejście do budynku C będzie użytkowane przez pracowników i klientów Urzędu. W celu zachowania bezpieczeństwa, Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego zabezpieczenia otoczenia budynku i zadaszenia wejścia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach