Przetargi.pl
Remonty i bieżące konserwacje dróg leśnych w leśnictwach Nadleśnictwa Myślenice

Nadleśnictwo Myślenice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2721669, 2720069 , fax. 12 2721669
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Myślenice
  ul. Szpitalna 13 13
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 12 2721669, 2720069, fax. 12 2721669
  REGON: 35054569400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty i bieżące konserwacje dróg leśnych w leśnictwach Nadleśnictwa Myślenice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są remonty i bieżące konserwacje dróg leśnych w leśnictwach Nadleśnictwa Myślenice tj. w leśnictwach Gdów i Sidzina. Zamówienie podzielone jest na następujące części (zadania): Część (zadanie) nr 1 - Remont drogi leśnej nr 220/475 na dł. ok 800 m. w Leśnictwie Gdów. Część (zadanie) nr 2 - Bieżąca konserwacja drogi leśnej nr 220/519 nr 2 odcinek III na dł. ok. 1900 m. w Leśnictwie Sidzina. Zamówienie ma zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (dokumentacja techniczna, przedmiar robót) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej (dokumentacja techniczna, przedmiar robót) i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB) - załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie (wzorze) umowy - załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: część zamówienia nr 1 : 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych) część zamówienia nr 2 : 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_myslenice/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach