Przetargi.pl
Remonty cząstkowe dróg na obszarze miasta Wisły w roku 2015

Gmina Wisła ogłasza przetarg

 • Adres: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 855-24-25 , fax. 033 855-29-95
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisła
  Plac Bogumiła Hoffa 3 3
  43-460 Wisła, woj. śląskie
  tel. 033 855-24-25, fax. 033 855-29-95
  REGON: 07218236700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wisla.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe dróg na obszarze miasta Wisły w roku 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje bieżącą konserwację (tzw. remonty cząstkowe) dróg na obszarze miasta Wisły o łącznej wartości ok. 320.000,00 PLN brutto. Remonty cząstkowe polegać będą między innymi na: 1. uszczelnieniu rakowin, porowatości złuszczeń nawierzchni i wąskich spękań siatkowych oraz uzupełnienie płytkich ubytków nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami; 2. uzupełnieniu uszkodzeń nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową; 3. wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową (bez uzupełnienia podbudowy) 4. wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą mineralno -asfaltową (bez uzupełniania podbudowy) wraz z frezowaniem. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach SIWZ-5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji na wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno- asfaltową
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.wisla.pl/SIWZ/2015remonty_czastkowe2015/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach