Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wdanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych na dostawy pieczywa do Zakładu Karnego w Raciborzu

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Eichendorffa 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4539600
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Eichendorffa 14 14
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4539600
  REGON: 00032021300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej: zakład karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wdanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych na dostawy pieczywa do Zakładu Karnego w Raciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa , w szacunkowych ilościach podanych poniżej. Przedmiot zamówienia, a także sposób jego przewozu powinien spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.); 2) rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.); 3) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 - 54; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, tom 34, str. 319 - 337, z późn. zm.); 4) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004 r., str. 4 - 17, z późn. zm.); 5) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. 2014r., poz. 774). Chleb mieszany jasny krojony w folii (foremka lub bochenek400g) :PN - 93/A-74103 wymagania klasyfikacyjne: produkt - pieczywo spożywcze mieszane, produkowane z mąki żytniej i pszennej, na kwasie, kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą, struktura i konsystencja - podłużny lub okrągły bochenek, lub kształt nadany formą zbliżony do prostopadłościanu, skórka gładka lub lekko chropowata, błyszcząca, barwa: skórki - brązowa do ciemnobrązowej, której intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, miękisz - równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, smak i zapach - aromatyczny swoisty dla rodzaju chleba, zawartość metali zgodna z powoływaną PN, kwasowość mierzona w stopniach nie większa niż 8, objętość100g chleba nie mniejsza niż 200cm?, znakowany etykietkami lub banderolami z nadrukiem zawierającym dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, Nadruk powinien być wykonany jednostronnie, farbą nierozpuszczalną i nieszkodliwą dla zdrowia produkt - pieczywo krojone - grubość kromki 1-1,2cm, opakowane folią spożywczą. cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, smak gorzki, kwaśny, zbyt słony, niesłony, stęchły, mdły, zanieczyszczenia mechaniczne, chleb o skórce oddzielającej się od miękiszu, zabrudzony, spalony, niedopieczony, o wyraźnie niewłaściwej porowatości, o miękiszu lepkim, z zakalcem, kruszącym się, z obecnością grudek mąki lub soli, objawy pleśnienia, psucia, zawilgocenie, objawy zakażenia laseczką ziemniaczaną uszkodzenia mechaniczne, bochenki zdeformowane, zgniecione porozrywane obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości, brak oznakowania bochenków, opakowanie i oznakowanie dostawy: opakowanie jednostkowe folia spożywcza/opakowanie zbiorcze - kosz plastikowy, oznakowanie powinno zawierać: (PN-A-110: Pieczywo: Pakownie, przechowywanie i transport) a.) nazwę dostawcy - producenta, adres, b.) nazwę produktu, c.) masę netto produktu, d.) datę - termin produkcji i przydatności do spożycia (należy spożyć do ... miesiąc, rok), e.) warunki przechowywania, częstotliwość dostaw: 6 razy w tygodniu, w przypadku dni świątecznych dostawy maksymalnie na dwa dni termin przydatności do spożycia min. 4 dni od daty dostawy Ggodz. dostaw do magazynu Odbiorcy:8.00-10:00 ; ilość-125000 kg Wymagania wspólne stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy 4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6) Wszystkie objęte zamówieniem produkty dostarczane będą w opakowaniach dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta z opisem jego zawartości, powinno zawierać: nazwę dostawcy - producenta, adres, nazwę produktu, masę netto produktu, datę - termin produkcji i przydatności do spożycia (należy spożyć do ... miesiąc, rok), oraz warunki przechowywania. 7) Reklamacji podlegają wszystkie artykuły lub pojedyncze artykuły danej dostawy, które w szczególności: a) dostarczono transportem nie spełniającym wymogów sanitarnych; b) dostarczono w opakowaniach nie spełniających wymogów sanitarnych; c) nie zostały oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.); d) nie odpowiadają wymaganiom wskazanym w rozdziale 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa powyżej, w trakcie ich przyjmowania do magazynu, Zamawiający nie przyjmie wadliwej partii towaru lub zwróci się o jej wymianę, informując niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę, przesyłając faksem l na wskazany w formularzu ofertowym numer, zgłoszenie reklamacyjne. Wykonawca jest zobowiązany wymienić wadliwe artykuły na artykuły wolne od wad najpóźniej do godziny 14:30 w dniu dostawy. Zamawiający ma również możliwość reklamowania wadliwych towarów po ich przyjęciu do magazynu do momentu upływu daty przydatności do spożycia umieszczonej na etykiecie. O wykryciu wady Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę, przesyłając faksem lub pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu ofertowym adres lub numer zgłoszenie reklamacyjne. Wykonawca jest zobowiązany wymienić wadliwe artykuły na artykuły wolne od wad w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Zamawiającego. 8) Szczegółowe terminy, rodzaj i ilość zamawianych towarów będą podawane Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub faksem 9) Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych oraz w stosowanych normach i powszechnie obowiązujących przepisach prawa powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw oraz kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów. Dostawy realizowane będą w konkretnie wskazanym w zamówieniu terminie, pod rygorem odmowy przyjęcia dostaw. 10) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu dla Wykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158111007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 3950,00 PLN.-słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych (Formy wnoszenia wadium-zgodnie z art. 45.1 pkt. 6 ustawy ) Wadium należy wnosić na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04-03-2015r do godziny 9:00 Nazwa i numer konta: Zakład Karny w Raciborzu ul. Józefa von Eichendorffa 14 47-400 Racibórz Konto: NBP O Katowice Nr 92 1010 1212 3061 0213 9120 0000 z dopiskiem WADIUM NA DOSTAWY PIECZYWA Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy zdeponować w kasie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04-03-2015r do godziny 9:30 . Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Zamawiający uzna , że termin wpłaty wadium został dotrzymany,jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostało uznane konto zamawiającego. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium w terminie lub wniosą je w niepełnej wysokości albo w innej niż dopuszczalna formie zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na nieoprocentowanym rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach