Przetargi.pl
Dostawa mebli

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3934100 , fax. 032 3934141
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
  ul. Bytomska 62 62
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 032 3934100, fax. 032 3934141
  REGON: 00086830700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.urazowka.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówieni jest dostawa i montaż kompletu mebli dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr.Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w ramach zadania Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Obrazowej szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 i 5. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 pakiety, na które można składać oferty oddzielnie: Pakiet nr 1 - Dostawa i montaż kompletu mebli dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na który składa się: Meble komplet Gabinet Meble komplet Aneks socjalny Meble komplet Serologia + Bank krwi Meble komplet Pracownia mikrobiologiczna Meble komplet Pracownia mikrobiologii Meble komplet Pracownia mykologii Meble komplet Pracownia analityczna Meble komplet Rejestracja Meble komplet Lada recepcyjna Meble komplet Szatnia Meble komplet Krzesła Pakiet nr 2 - Dostawa i montaż mebli ze stali kwasoodpornej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. dwóch szaf , regału i stolika opatrunkowego zgodnie z wymaganiami załącznika nr 4 i 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 390000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urazowka.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach