Przetargi.pl
REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic wiejskich w Krakulicach, Białogardzie, Nowęcinie oraz Wicku w Gminie Wicko.

Gmina Wicko ogłasza przetarg

 • Adres: 84-352 Wicko, Wicko 60
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8611182 , fax. 059 8611101
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wicko
  Wicko 60 60
  84-352 Wicko, woj. pomorskie
  tel. 059 8611182, fax. 059 8611101
  REGON: 77097977200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wicko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic wiejskich w Krakulicach, Białogardzie, Nowęcinie oraz Wicku w Gminie Wicko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont świetlic wiejskich w Krakulicach, Białogardzie, Nowęcinie oraz Wicku w Gminie Wicko. Zakres rzeczowy i ilościowy określa przedmiar robót wraz ze specyfikacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy ). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łebie Nr 19 9324 0008 0000 3971 2000 0050 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego ( Urząd Gminy Wicku, Wicko 60, 84-352 Wicko) w pok. Nr 13. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 7. Dowód wniesienia wadium tj. kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego albo dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego ( dokumentów poświadczających wniesienie wadium) należy dołączyć do oferty. 8. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego ( upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny ( z podaniem imienia i nazwiska) . Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania z ofertą. 10. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie ; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy zostanie ocenione według poniższych zasad : 1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , co najmniej 2 robot budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; 2) potwierdzenie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej bez ograniczeń, określonej przepisami Prawa Budowlanego, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. Nr 5 z 2001 r., poz. 42 z późn. zm. ) 3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł ( słownie złotych: pięćset tysięcy ) 3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonania wg formuły spełnia, nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ ) dołączonych do oferty. 4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie. W takim przypadku Wykonawcy : - ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; - zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów ; - pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; - jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5.Składając ofertę wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania : 1) Następujące dokumenty i oświadczenia : - oferta, - wykaz wykonanych robót budowlanych ( załącznik Nr 4 do SIWZ) - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy ( załącznik Nr 2 do SIWZ) podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 2) Następujące dokumenty i oświadczenia : - oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy ( załącznik nr 3 do SIWZ), - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, - dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 6.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 2 i § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm. ) 7.Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty , stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót ( zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ), oraz następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu : 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią załącznik Nr 2 oraz załącznik Nr 3 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Wykaz wykonanych, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje, protokoły odbioru itp.). Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ; 6) uprawnienia kierownika budowy w specjalności budowlanej bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 7) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony wg załącznika Nr 5 do SIWZ, wraz z załączonymi uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 8) Pisemne zobowiązanie podmiotu, który zobowiązuje się udostępnić potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - jeżeli w oświadczeniu z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy, stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonawca zaznaczył, iż załącza pisemne oświadczenie podmiotu, który zobowiązuje się udostępnić potencjał techniczny i osoby; 9) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł ( słownie złotych: pięćset tysięcy ) 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 1 są składane w formie oryginału opatrzone pieczątką Wykonawcy lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ( opatrzone czytelnym podpisem z pieczątką Wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką Wykonawcy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wicko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach