Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem dekoracji świetlnej dla Miasta Malborka

Urząd Miasta Malborka ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, pl. Słowiański 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6473325 , fax. 055 6473324
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Malborka
  pl. Słowiański 5 5
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 055 6473325, fax. 055 6473324
  REGON: 00052356000013
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem dekoracji świetlnej dla Miasta Malborka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dekoracji świetlnej Miasta Malborka (montaż, demontaż, serwis) oraz zakup dekoracji świetlnych i części dekoracji do wymiany zużytych elementów dekoracji . I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Dostawa dekoracji świetlnych świątecznych bożonarodzeniowych i noworocznych dla Miasta Malborka obejmującej także montaż , demontaż , serwis. 2.Zakup dekoracji świetlnej i części dekoracji do wymiany zużytych elementów dekoracji świetlnych. 3.Usługi serwisowe przez okres pracy dekoracji świetlnej ( w tym zapewnienie naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego awarii). 4. Zamawiający wymaga sprzętu fabrycznie nowego. Specyfikacja techniczna: 1.Lampy duże - dekoracja świetlna latarń z systemem imitującym efekt topniejącego lodu.Lampy duże są lampami Typu LT firmy ART- METAL o wysokości ok.8,5 m - załącznik do SIWZ Parametry elektryczne: Moc 82W, stopień ochrony IP44. Ilość - 10 szt. Opis elementu: Dekoracja latarniowa powinna być wykonana na przestrzennej, zamkniętej konstrukcji aluminiowej, ze spawami wykonanymi metodą TIG. Wymiary: wys. od 290 cm do 310 cm, średnica od 75 cm do 90cm. Dekoracja powinna być podświetlona elementami wykonanymi w technologii LED o barwie zimnej-białej w ilości nie mniejszej niż 481 punktów świetlnych na białych, gumowych przewodach elektrycznych o minimum IP44 linii świetlnych LED o barwie ciepłej-białej w ilości nie mniejszej niż 432 punktów świetlnych oraz minimum 8 punktów błyskowych, zasilanych gumowymi przewodami elektrycznymi H05RN-F2X1.0 o minimum IP44. Dodatkowym elementem uzupełniającym dekorację powinien być system wykonany w technologii LED o barwie zimnej -białej w ilości nie mniejszej niż 640 punktów świetlnych. System powinien być wykonany w taki sposób, aby imitował efekt topniejącego lodu. Pojedyncze elementy powinny działać asynchronicznie . Element systemu nie może być wyższy niż 50 cm i szerszy niż 1,3 cm. Powinien posiadać stopień ochrony min. IP44. System powinien być zasilany bezpiecznym napięciem - maksymalnie 12V. Kąt rozsyłu powinien być nie mniejszy niż 360? w pozycji hc. Moc - 82 W. 2.Lampy małe - dekoracja świetlna latarń z systemem imitującym efekt topniejącego lodu. Lampy duże są lampami Typu LT firmy ART- METAL o wysokości ok. 4,5m - załącznik do SIWZ. Lampy te posiadają fabrycznie wyprowadzone gniazda( typ gniazdo 3 polowe 96.031.6053.1,wtyk 3 polowy 96.032.4053.1,zaślepkę Z5.564.4553.1) do podłączeń dekoracji świetlnej załącznik do SIWZ. Parametry elektryczne: Moc 69W, stopień ochrony IP44. Ilość - 38 szt. Opis elementu: Dekoracja latarniowa powinna być wykonana na przestrzennej, zamkniętej konstrukcji aluminiowej, ze spawami wykonanymi metodą TIG. Wymiary: wys. od 140 cm do 160 cm, średnica od 75 cm do 90cm. Dekoracja powinna być podświetlona elementami wykonanymi w technologii LED o barwie zimnej-białej w ilości nie mniejszej niż 390 punktów świetlnych na białych, gumowych przewodach elektrycznych o minimum IP44 linii świetlnych LED o barwie ciepłej-białej w ilości nie mniejszej niż 432 punktów świetlnych oraz minimum 8 punktów błyskowych, zasilanych gumowymi przewodami elektrycznymi H05RN-F2X1.0 o minimum IP44. Dodatkowym elementem uzupełniającym dekorację powinien być system wykonany w technologii LED o barwie zimnej -białej w ilości nie mniejszej niż 640 punktów świetlnych. System powinien być wykonany w taki sposób, aby imitował efekt topniejącego lodu. Pojedyncze elementy powinny działać asynchronicznie . Element systemu nie może być wyższy niż 50 cm i szerszy niż 1,3 cm. Powinien posiadać stopień ochrony min. IP44. System powinien być zasilany bezpiecznym napięciem - maksymalnie 12V. Kąt rozsyłu powinien być nie mniejszy niż 360? w pozycji hc. Moc - 69 W. 3.Bramy z napisem - dekoracja w formie bramy świetlnej z napisem. Parametry elektryczne: Moc 850W, stopień ochrony IP44. Ilość - 2 szt. Opis elementu: Dekoracja w formie bramy świetlnej powinna być wykonana na przestrzennej zamkniętej konstrukcji aluminiowej , ze spawami wykonanymi metoda TIG. Wymiary wys. od 250 cm do 350 cm, długość od 900 cm do 1000 cm. Dekoracja powinna być podświetlona elementami wykonanymi w technologi LED w barwach logo miasta Malbork. Dekoracja w formie bramy powinna składać się z wielu elementów świetlnych nawiązujących swoim wzorem do tematyki świątecznej np. choinka, dzwonek, gwiazdka, śnieżynka. Dekoracja powinna również zawierać napis wesołych świąt życzy Malbork. Wykonanie dekoracji według projektu autorskiego, wcześniej nigdzie nie prezentowanego. Moc - 850W. 4.Dekoracja choinki Parametry elektryczne: Moc 550W, stopień ochrony IP44. Ilość - 1 szt. Opis elementu: Dekoracja i iluminacja żywej choinki ok.15 m wysokości. Iluminacja powinna się składać się z minimum 6400 punktów świetlnych wykonanych w technologii LED o barwie ciepłej białej na gumowych przewodach elektrycznych o minimum IP44. Uzupełnieniem dekoracji powinny być żarówki błyskowe o maksymalnym poborze mocy do 1W z gwintem E27 w ilości nie mniej niż 150 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453170002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: . Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ. 3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w SIWZ terminie. 4. Sprzęt objęty niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE w zakresie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych. 5. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty (netto i brutto) dla całości przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ. 6. Wykonawca musi zaoferować na wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia gwarancję na minimum 36 miesięcy, liczoną od daty odbioru zamówienia wraz z bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, stanowiące integralną część SIWZ. 8.Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie oświadczenia oraz załączniki wymagane SIWZ. 9. Wykonanie minimum 2 dekoracji świetlnych świątecznych bożonarodzeniowych i noworocznych potwierdzonych referencjami( każda usługa o wartości min. 100 tys. zł) . Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art.23 Pzp) Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust.2 Pzp). W przypadku oferty składanej przez konsorcjum do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie V ppkt 1.1 oraz 1.2., przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia, nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków podmiotowych Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, według wzoru stanowiącego załącznik do formularza oferty; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich; 1.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3) wg załącznik nr 2 do SIWZ 1.1.2. oświadczenie o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4) -wg załącznik nr 3 do SIWZ 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich. 1.2.1 w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w miejsce dokumentu o którym mowa w SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 1.2.2 jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższego dokumentu, wykonawca może go zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju pochodzenia lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 1.2.3 Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału, odpisu wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 2. Ponadto, do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty lub oświadczenia: 2.1 wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią), zawierające część oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków; Formularz oferty -załącznik nr 1 wraz z: Zestawieniem kosztów dostawy -załącznik nr 1 a do SIWZ 2.2 cena oferty (netto i brutto) wyliczona dla całości przedmiotu zamówienia, skalkulowana przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ 2.3 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum]; 2.4 opisy funkcjonalne i techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające fakt spełnienia przez niego wymogów postawionych przez Zamawiającego w treści SIWZ.(Licencje, atesty, opisy techniczne i inne dokumenty określające i lub potwierdzające pochodzenie i lub parametry techniczne oferowanego sprzętu w wymagane na mocy SIWZ). 2.5oświadczenie o spełnieniu przez oferowany przedmiot zamówienia normy CE w zakresie bezpieczeństwa urządzeń i sprzętu. 2.6.Zaparafowane na dowód akceptacji istotne postanowienia do umowy wg załącznik nr 4 do SIWZ 2.7. Referencje na potwierdzające wykonanie minimum 2 usług dekoracji świetlnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malbork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach