Przetargi.pl
Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymywania czystości w budynku oraz na terenie otaczającym budynek Urzędu Marszałkowskiego zlokalizowany przy ul. Augustyńskiego 2 oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Równej 19/21

Samorząd Województwa Pomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3261555 , fax. 058 3261556
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorząd Województwa Pomorskiego
  ul. Okopowa 21/27 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3261555, fax. 058 3261556
  REGON: 19168644300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.woj-pomorskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymywania czystości w budynku oraz na terenie otaczającym budynek Urzędu Marszałkowskiego zlokalizowany przy ul. Augustyńskiego 2 oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Równej 19/21
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości: 1) w pomieszczeniach budynku oraz na terenie otaczającym budynek Urzędu Marszałkowskiego usytuowany przy ul. Augustyńskiego 2. 2) w pomieszczeniach budynku PORD, usytuowanym przy ulicy Równej 19/21 2. Łączna powierzchnia sprzątania obejmuje: 1) budynek Urzędu Marszałkowskiego usytuowany przy ul. Augustyńskiego 2. a) powierzchnia wewnętrzna: - 2.629,90 m2 - powierzchnia biurowa (ok. 50 % - wykładzina dywanowa; ok. 21% - panele drewnopodobne; ok. 29% - tarket, terakota), - 944,20 m2 - ciągi komunikacyjne ( ok. 10% - granit; ok. 90% tarket), - 273,50 - sanitariaty (terakota), - 92,80 - pomieszczenia techniczne (tarket); b) powierzchnia zewnętrzna: - 1.300 m2 - powierzchnia otaczająca budynek (chodniki, podwórze wewnętrzne, trawniki). Szczegółowy wykaz powierzchni do sprzątania zawiera załącznik nr 4 do SIWZ 2) budynek PORD, usytuowany przy ulicy Równej 19/21: łączna powierzchnia 647,00 m2 (w tym II piętro 323,50 m2 , III piętro 323,50 m2, powierzchnia tarket oraz kafle) Szczegółowy wykaz powierzchni do sprzątania zawiera załącznik nr 4a do SIWZ 3. Usługi w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku oraz na terenie otaczającym budynek Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego 2, obejmują w szczególności: a) codzienne sprzątanie sekretariatów i gabinetów dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego - 5 dni w tygodniu w godz. 16:00 - 18:00; b) codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych - 5 dni w tygodniu w godz. 16:00 - 18:00; c) serwis dzienny - sprzątanie bieżące budynku - 5 dni w tygodniu w godz. 745 - 1545; Serwis dzienny powinien być pełniony w ww. godzinach przez minimum 2 osoby. Zakres obowiązków w ramach wykonywania serwisu dziennego - wg zał. nr 5; d) kompleksowe mycie, zabezpieczenie i polerowanie posadzek oraz podłóg (tarket, terakota, granit) - wg zał. nr 5 do SIWZ; e) utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym otaczającym budynek, utrzymanie w czystości ławek usytuowanych przed budynkiem, opróżnianie koszy - 5 dni w tygodniu w godz. 7:45 - 15:45; f) w okresie zimowym odśnieżanie w miarę potrzeb oraz utrzymanie chodników oraz podwórza budynku w stanie umożliwiającym bezpieczne poruszanie się (posypywanie solą, piaskiem). Szczegółowy zakres i częstotliwość prac określa załącznik nr 5 do SIWZ 4. Usługi w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Równej 19/21, obejmują w szczególności: a) codzienne sprzątanie sekretariatów i gabinetów dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego - 5 dni w tygodniu w godz. 16:00 - 20:45. b) codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych - 5 dni w tygodniu w godz. 16:00 - 20:45. c) serwis dzienny -bieżące sprzątanie pomieszczeń - 5 dni w tygodniu w godz. 7:45 - 15:45. Serwis dzienny powinien być pełniony w w/w godzinach przez 1 osobę. d) kompleksowe mycie, zabezpieczenie i polerowanie posadzek oraz podłóg zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac, o których mowa w ust. 4 lit. a-d, określa załącznik nr 5a do umowy. 5. Wszystkie prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia muszą być nadzorowane przez osobę (osoby) odpowiedzialne za organizację i jakość usługi. 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawców. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest określić, którą część zamówienia powierzy podwykonawcom 7. Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia sprzęt specjalistyczny czyszczący, wszystkie środki czystości oraz środki do konserwacji i zabezpieczenia posadzek, piasek i sól oraz wszelkie inne środki niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, z wyjątkiem papieru toaletowego, ręczników oraz mydła do pomieszczeń sanitarnych, które przekaże Zamawiający.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie pobierze kwoty wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a w szczególności: a) wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwie usługi, odpowiadające swoim rodzajem, tj. sprzątanie w budynku biurowym o powierzchni wewnętrznej nie mniejszej niż 3000 m 2, oraz wartością brutto (ceną), tj. nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto każda, przedmiotowi zamówienia. W przypadku usługi wykonywanej, a jeszcze nie zakończonej, wartość wykonanej już w ramach danej umowy usługi nie może być niższa, niż określona w warunku, tj. 100.000,00 zł brutto. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych w pkt III.2 Informacja o oświadczeniach i dokumentach (...), na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie wykonawcy- wg wzoru zał. nr 2 SIWZ; 2) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeśli wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch usług, odpowiadających swoim rodzajem, tj. sprzątanie w budynku biurowym o powierzchni wewnętrznej nie mniejszej niż 3000 m 2 oraz wartością brutto (ceną), tj. nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto każda, przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich przedmiotu (w tym i powierzchni), wartości, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (wg wzoru zał. nr 3 SIWZ). 2. W przypadku oferty wspólnej: 1) W zakresie spełniania warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1 (wg zał. nr 2 do SIWZ), składa każdy z wykonawców występujących wspólnie. 2) W zakresie spełniania warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także warunków szczególnych określonych w pkt III.2 Opis warunków udziału w postępowaniu (...)- przewidziane oświadczenia, wymienione w ust. 1 pkt 1 (wg zał. nr 2 do SIWZ) i dokumenty wymienione w ust. 1 winni złożyć wykonawcy w zakresie, który ich dotyczy. 3) Dokument, wymieniony w ust. 1 pkt 3 składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/zamowienia/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach