Przetargi.pl
Wykonywanie usług sprzątania w budynkach administracyjnych Gminy Krokowa

Gmina Krokowa ogłasza przetarg

 • Adres: 84-110 Krokowa, ul. Szkolna 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 675 41 00 , fax. 0-58 675 41 01
 • Data zamieszczenia: 2016-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krokowa
  ul. Szkolna 2 2
  84-110 Krokowa, woj. pomorskie
  tel. 0-58 675 41 00, fax. 0-58 675 41 01
  REGON: 19167552800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krokowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług sprzątania w budynkach administracyjnych Gminy Krokowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w budynku Urzędu Gminy w Krokowej przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz w części budynku przy ulicy Wejherowskiej 3 w Krokowej, obejmujące w szczególności: - sprzątanie wszystkich pomieszczeń (w tym m.in.: biurowe, sanitarne, socjalne, magazynowe, archiwum, techniczne); - sprzątanie korytarzy, holi, klatki schodowej i ciągów komunikacyjnych oraz windy; - usługi czyszczenia i mycia okien, witryn/fasad szklanych i szybu windowego; - usługi czyszczenia stolarki, ślusarki, mebli i sprzętu biurowego; - usługi sprzątania schodów wejściowych i dojść do budynków; - wynoszenie śmieci; - wykonywanie podstawowych prac związanych z pielęgnacją zieleni wewnątrz budynków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 3 000 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krokowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach