Przetargi.pl
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI w okresie 01.07.2016 - 15.01.2017

Centrum Nauki Experyment w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 698 22 37 , fax. 58 622 55 88
 • Data zamieszczenia: 2016-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Nauki Experyment w Gdyni
  Al. Zwycięstwa 96/98 96/98
  81-451 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 698 22 37, fax. 58 622 55 88
  REGON: 22171524500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.experyment.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI w okresie 01.07.2016 - 15.01.2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa sprzątania obejmuje: sprzątanie przestrzeni wystawowej, odkurzanie i czyszczenie eksponatów, sprzątanie pomieszczeń udostępnionych publiczności, w tym toalet, szatni, strefy jedzeniowej, sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku B.III, sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku B.I, sprzątanie recepcji wraz z zapleczem, sprzątanie pomieszczeń socjalnych, pranie wykładzin, mycie okien i wszystkich powierzchni szklanych wewnątrz budynku do wysokości 380 cm, odkurzanie i czyszczenie wszystkich wewnętrznych konstrukcji stalowych fasad do wysokości 266 cm, sprzątanie klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, balkonu i holi, zapewnienie niezbędnych środków czystości, środków i artykułów higieniczno - sanitarnych oraz innych środków i preparatów niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, wystawienie serwisu dziennego gwarantującego utrzymanie czystości na obiekcie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000 zł, (słownie trzy tysiące złotych).Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a.w pieniądzu przelewem na konto: Konto bankowe: PKO BP oddział 17 Gdynia PL 55 1440 1026 0000 0000 1526 7027 b.w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c.w gwarancjach bankowych, d.w gwarancjach ubezpieczeniowych, e.w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kopię dowodu wniesienia wadium,dokument gwarancyjny lub poręczenie należy dołączyć do oferty. Za skutecznie wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego w terminie wyznaczonym jako data i godzina terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu należy opisać znakiem: 1/EXP/PN/2016 w tytule przelewu lub opisie. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu: a.musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów; b.musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określać Wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności; c.musi odwoływać się do art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy poprzez wskazanie przesłanek skorzystania z niej przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.experyment.gdynia.pl / BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach