Przetargi.pl
świadczenie usługi utrzymania w czystości obiektu Izby Celnej w Gdyni przy ul. Północnej 9A

Izba Celna w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-029 Gdynia, ul. Północna 9A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6669088 , fax. 058 6669226
 • Data zamieszczenia: 2016-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Gdyni
  ul. Północna 9A 9A
  81-029 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6669088, fax. 058 6669226
  REGON: 00014368500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.scelna.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Służba Celna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi utrzymania w czystości obiektu Izby Celnej w Gdyni przy ul. Północnej 9A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania w czystości obiektu biurowego oraz zimowe utrzymanie parkingu, placu i ciągów komunikacyjnych przynależnych do nieruchomości Izby Celnej przy ul. Północnej 9A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 2. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej obiektów celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia/złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.scelna.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach