Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w budynkach wielorodzinnych i na posesji wokół budynków wraz z pielęgnacją zieleni oraz odśnieżaniem w zasobach TBS Czynszówka Sp. z o.o. w Gdyni

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-354 Gdynia, ul. 10 Lutego 33
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6618260 , fax. 058 6273688
 • Data zamieszczenia: 2016-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" Sp. z o.o.
  ul. 10 Lutego 33 33
  81-354 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6618260, fax. 058 6273688
  REGON: 19160252900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czynszowka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w budynkach wielorodzinnych i na posesji wokół budynków wraz z pielęgnacją zieleni oraz odśnieżaniem w zasobach TBS Czynszówka Sp. z o.o. w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynkach wielorodzinnych i na posesji wokół budynków wraz z pielęgnacją zieleni i odśnieżaniem w podziale na dwa zadania (oznaczone jako ZADANIE I i ZADANIE II,) zgodnie z wykazem powierzchni i Szczegółowym Przedmiotem Zamówienia określonym w Rozdziale 4 SIWZ przy czym Wykonawcy mogą oferować wykonanie wszystkich dwóch lub poszczególnych zadań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowa usługa
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czynszówka.com.pl BIP zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach