Przetargi.pl
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-432 Gdańsk, ul. Konrada Leczkowa 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3423150 , fax. 58 3423151
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
  ul. Konrada Leczkowa 1A 1A
  80-432 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3423150, fax. 58 3423151
  REGON: 00283702100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 2. Zamówienie dotyczy: a) sprzątania pomieszczeń biurowych -16 biur położonych w 10 lokalizacjach w różnych częściach miasta Gdańska; b) utrzymania w czystości terenu przed obiektami - 6 obiektów położonych w różnych częściach miasta Gdańska; 3. Zamawiający ustanowił dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia (klauzule społeczne) na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy- Prawo zamówień publicznych dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę minimum dwóch osób znajdujących się w trudnej sytuacji. 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy w postępowaniu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 4000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach