Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony ZP/PN/3/2016 usługa sprzątania pomieszczeń w 25 obiektach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, usytuowanych w granicach administracyjnych m. Gdańska

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 80-806 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 5/6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3019618 , fax. 058 3019618
 • Data zamieszczenia: 2016-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego
  ul. Targ Rakowy 5/6 5/6
  80-806 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3019618, fax. 058 3019618
  REGON: 19197859400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbpg.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony ZP/PN/3/2016 usługa sprzątania pomieszczeń w 25 obiektach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, usytuowanych w granicach administracyjnych m. Gdańska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń w 25 obiektach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, usytuowanych w granicach administracyjnych m. Gdańska. Ogólna powierzchnia wnętrz podlegająca usłudze wynosi 6403 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wadium w wysokości 14.000,00 PLN (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100) należy wnieść do dnia 06 lipca 2016 r. do godz. 10.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: długość terminu płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wbpg.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach