Przetargi.pl
Usługi transportowe, porządkowe i naprawcze w nieruchomościach komunalnych i na terenach zewnętrznych będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 842 82 93 , fax. 59 842 80 48
 • Data zamieszczenia: 2016-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4 4
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48
  REGON: 77128515500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego zarządca nieruchomości

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe, porządkowe i naprawcze w nieruchomościach komunalnych i na terenach zewnętrznych będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi projektowe na: usługi transportowe, porządkowe i naprawcze w nieruchomościach komunalnych i na terenach zewnętrznych będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) wywóz wraz z załadunkiem gabarytów ze strychów, korytarzy klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pustostanów lokali komunalnych mieszkalnych i socjalnych oraz użytkowych- ilość: 900 m? 2) nawiezienie ziemi i gruzu - ilość: 355 tona 3) wywiezienie gruzu / ziemi wraz z załadunkiem i uprzątnięcie terenu- ilość: 220 tona 4) wywóz śniegu wraz z załadunkiem - ilość: 90 m?. 5) pracę jednego środka transportu o ładowności co najmniej 3,5 t - ilość: 750 godz. 6) pracę jednego środka transportu o ładowności co najmniej 3,5 t wraz z dwoma osobami do załadunku - ilość: 860 godz. 7) sprzątanie mieszkań (po zmarłych, pustostanów) - ilość: 4350 m? 8) sprzątanie korytarza piwnicznego - ilość: 2650 m? 9) sprzątanie strychu - ilość: 1870 m? 10) sprzątanie korytarza piwnicznego po wylewie kanalizacji wraz z myciem posadzek i ścian w obrębie posadzek - ilość: 280 m? 3. Zakres rzeczowy robót oraz termin ich wykonania określać będzie każdorazowo zlecenie zamawiającego. 4. Zamawiający informuje, że w cenę usługi nie wlicza się opłaty za składowanie odpadów na wysypisku, ten koszt Zamawiający będzie pokrywał odrębnie w trakcie realizacji usługi. 5. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa umowa stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 13. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 14. Wspólny słownik zamówień CPV: 90910000-9 Usługi sprzątania 90511300-5 Usługi zbierania śmieci 60000000-8 Usługi transportowe 90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich 45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenów 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach