Przetargi.pl
WYKONANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 6, 21 i 22 z podziałem na 3 Części zamówienia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5112400 , fax. 058 5112405
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5 5
  80-354 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5112400, fax. 058 5112405
  REGON: 01751157500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 6, 21 i 22 z podziałem na 3 Części zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg krajowych nr 6 w m. Mosty, nr 21 w m. Kobylnica i nr 22 w Człuchowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332946
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia: CZĘŚĆ Nr 1 - 2 500 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych), CZĘŚĆ Nr 2 - 3 000 PLN (słownie złotych: trzy tysiące złotych), CZĘŚĆ Nr 3 - 3 500 PLN (słownie złotych: trzy tysiące pięćset złotych). Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa oferty
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu. B. Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy Pzp: 1. Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawcy Wykonawca musi wykazać: Przychód za ostatni rok obrotowy (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż: - w przypadku Wykonawców składających ofertę na Część nr 1 - 850 000 PLN, - w przypadku Wykonawców składających ofertę na Część nr 2 - 950 000 PLN, - w przypadku Wykonawców składających ofertę na Część nr 3 - 1 000 000 PLN. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną Część, należy odpowiednio zsumować wartości dla poszczególnych Części. Wartości przychodu podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrachunkowego. 2. Potencjał kadrowy Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą - wyznaczoną imiennie oddzielnie na każdą Część zamówienia - legitymującą się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną jej powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osobę na funkcję wymienioną poniżej, która spełnia następujące wymagania: 1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy branży elektroenergetycznej - minimum 1 osoba: - minimalne doświadczenie i kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych, doświadczenie zawodowe minimum 24 miesiące pracy na stanowisku kierownika robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji. 3. Doświadczenie Wykonawcy Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub Podwykonawca co najmniej trzy roboty porównywalne rodzajowo i wartościowo z niniejszym zamówieniem, polegające na budowie trzech sygnalizacji świetlnych. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną CZĘŚĆ, należy odpowiednio zsumować wartości dla poszczególnych CZĘŚCI. Wartości wykonanych robót podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Protokołu odbioru robót. Świadectwa / Przejęcia. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1÷9 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w punkcie B niniejszego ogłoszenia muszą spełniać łącznie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punktach C i D, na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: C. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1)÷9) ustawy Pzp, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 ÷ 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymóg ten dotyczy osób wymienionych w wypisie z rejestru Wykonawcy. Wymóg ten nie dotyczy prokurentów i pełnomocników. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków władz. 5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. D. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w pkt B, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty: 1. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, z oznaczeniem podmiotu, na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinie o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt B.1. 2. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2 (POTENCJAŁ KADROWY) i Załącznika do tego formularza. Wykaz osób musi zawierać dane na temat doświadczenia i kwalifikacji wskazanych osób. Do wykazu winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych wykonawczych dotyczące osób, od których wymaga się posiadania uprawnień (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - zaświadczenie aktualne na dzień składania ofert) - w przypadku gdy są wymagane odrębnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju. Wykaz osób wraz z dołączonymi do niego dokumentami winien potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt B.2. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania (DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt B.3. Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach