Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów oraz kserokopiarek na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni realizowaną w dwóch częściach: 1. Dostawa wkładów drukujących do produktów firmy Hewlett - Packard 2. Dostawa wkładów drukujących do produktów pozostałych producentów

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 620-69-11 w 219 , fax. (058) 620 67 43
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10 10
  81-338 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (058) 620-69-11 w 219, fax. (058) 620 67 43
  REGON: 00014500001111
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów oraz kserokopiarek na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni realizowaną w dwóch częściach: 1. Dostawa wkładów drukujących do produktów firmy Hewlett - Packard 2. Dostawa wkładów drukujących do produktów pozostałych producentów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów oraz kserokopiarek na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni realizowaną w 2 częściach Część 1 Dostawa wkładów drukujących do produktów firmy Hewlett - Packard - zgodnie z zestawieniem materiałowym stanowiącym III część SIWZ Część 2 Dostawa wkładów drukujących do produktów pozostałych producentów zgodnie z zestawieniem materiałowym stanowiącym IV część SIWZ oraz na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym część II SIWZ. Wszystkie wkłady drukujące powinny być produktem oryginalnym.. Oryginalne oznacza że dostarczane tonery, tusze, cartridge, taśmy muszą być zalecane przez producenta, być fabrycznie nowe, nieregenerowane, wolne od wad technicznych z terminem przydatności do użycia nie krótszym niż jeden rok i muszą pracować na sprzęcie posiadanym przez Zamawiającego Miejsce dostawy: Centrala Urzędu Morskiego w Gdyni ul Chrzanowskiego 10, 81 - 338 Gdynia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921136
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), tj.: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o ile ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, 4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Ocena spełniania przedstawionych powyższych warunków zostanie dokonana w oparciu o złożone w ofercie dokumenty lub oświadczenia wg formuły: spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązani są przedłożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oświadczenie jest złożone wspólnie. Oświadczenie składa, ustanowiony do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnik; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia należy dostarczyć odpowiedni dokument dla każdego z tych Wykonawców. 3. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 1) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 lit b) składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) dokument, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umgdy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach