Przetargi.pl
Roboty Budowlano-Remontowe i Konserwacyjne Budynków i Terenu Nieruchomości w Toruniu ul. Polna 7b

Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-231 Gdynia, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 7122400 do 04 , fax. 058 7122499
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 19
  81-231 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 7122400 do 04, fax. 058 7122499
  REGON: 01245670700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja państwowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty Budowlano-Remontowe i Konserwacyjne Budynków i Terenu Nieruchomości w Toruniu ul. Polna 7b
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane: Roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne budynków terenu nieruchomości w Toruniu ul. Polna 7b Szczegółowy zakres wykonania robót budowlanych oraz obowiązków Wykonawcy jak również sposób realizacji zamówienia określony jest we wzorze umowy, stanowiącej załącznik Nr 6 do SIWZ, w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, a także w Przedmiocie robót, stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w następujący sposób: 1)Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1÷3 ustawy Pzp poprzez: a)posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności zaś warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest: 1.spełnienie warunków, o których mowa powyżej w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 oraz 2.nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 3.posiadanie ważnego aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości minimum 50.000,00 PLN, 4.wykazanie wykonania minimum trzech robót budowlanych, odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 5.spełnienie pozostałych warunków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów, oświadczeń itd., zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający na podstawie art. 24 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu, a ich oferty uzna za odrzucone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców składających ofertę zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 1.W celu potwierdzenia spełnienia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy należy do oferty załączyć następujące dokumenty: 1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. 1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. 1.4Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.5Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.6Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.7Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie zawodowe: 2.1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, oraz dat wykonania i odbiorców -sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2.2. dokumenty potwierdzające, że co najmniej jedna z wykazanych robót budowlanych zostały wykonane należycie (referencje odbiorcy lub protokół odbioru). W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot. 3. Potwierdzeniem, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, będzie: 3.1Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej-opłacona ważna polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia w całym okresie przewidzianym na jego realizację. Suma ubezpieczenia musi wynosić minimum 50.000,000 PLN. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. 3.2. W przypadku krótszego okresu ubezpieczenia, Wykonawca składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na minimum takich samych warunkach na cały okres realizacji przedmiotu umowy-sporządzone wg. druku stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ. 4.Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do oferty: 1)wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ z wyszczególnieniem ceny kosztorysowej netto i brutto, 2)oświadczenie zgodne z art. 44 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg. wzoru załącznik nr 3 do SIWZ, 3) wykaz podwykonawców- załącznik Nr 5 do SIWZ 4)pełnomocnictwo lub umowę podmiotów występujących wspólnie potwierdzające, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów. 5)kosztorys ofertowy wypełniony wg. przedmiaru robót stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. Uwaga! Dokumenty Wykonawcy wymienione w ust. 1 pkt. od 1.2. do pkt. 1.7. oraz ust. 2 pkt. 2.2. składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osobę,osoby uprawnione, opatrzone datą, podpisem i pieczątką imienną Wykonawcy. 5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 646) w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy: 1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a.nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, b.nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2)Dokumenty, o których mowa w pkt.1) lit. a-c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3)Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amw.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach