Przetargi.pl
Remont schodów zewnętrznych głównych i bocznych do sali konferencyjnej oraz kraty okiennej w budynku Wieży Ariańskiej w Wojciechowie

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 24-204 Wojciechów, Wojciechów 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 517 72 10, 517 76 22 , fax. 81 517 72 10, 517 76 22
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
  Wojciechów 9 9
  24-204 Wojciechów, woj. lubelskie
  tel. 81 517 72 10, 517 76 22, fax. 81 517 72 10, 517 76 22
  REGON: 00059328200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojciechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont schodów zewnętrznych głównych i bocznych do sali konferencyjnej oraz kraty okiennej w budynku Wieży Ariańskiej w Wojciechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na działce nr ew. 1875 położonej w miejscowości Wojciechów gm. Wojciechów przy zabytkowej Wieży Ariańskiej, w ramach Projektu pn.: /Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wojciechowa poprzez doposażenie otoczenia Wieży Ariańskiej/: Remont schodów zewnętrznych głównych i bocznych do sali konferencyjnej oraz kraty okiennej w budynku Wieży Ariańskiej w Wojciechowie. Zakres zadania obejmuje: sprawdzenie stanu technicznego fundamentu schodów głównych, wykonanie robót: rozbiórkowych, fundamentowych (jeżeli będzie taka konieczność), murowych, betonowych, kamieniarskich, kowalsko-ślusarskich, stolarkę okienną i drzwiową, wykonanie opaski, placu i stopni z kostki granitowej, wykonanie prac towarzyszących i robót tymczasowych. Roboty objęte są decyzją pozwolenia na budowę i pozwoleniem Konserwatora Zabytków. Szczegółowy opis poszczególnych robót do wykonania, zakres i ilości oraz dane techniczne określone są poszczególnymi elementami SIWZ tj. projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót/obmiarem oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności przez zamawiającego, zastrzega się w pierwszej kolejności wykonanie schodów bocznych, a następnie głównych. W trakcie prowadzonych prac przy schodach, Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpieczny dostęp - możliwość wejścia do budynku. Uwagi Projektanta: Ze względu na szczególny charakter obiektu, prace remontowe i uzupełniające należy wykonać dokładając wielkiej dokładności i staranności we wszystkich pracach - zwłaszcza kamieniarskich. Wszystkie prace budowlane powinny być wykonywane przez firmy specjalistyczne z zachowaniem przepisów BHP oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osób uprawnionych. Miejsca zagrożone należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenia BHP przy robotach rozbiórkowych starych schodów. Wszelkie ewentualne zmiany powstałe podczas realizacji należy uzgodnić z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, inwestorem oraz autorem projektu. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych, 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 45262210-6 Fundamentowanie, 45262300-4 Betonowanie, 45262310-7 Zbrojenie, 45262520-2 Roboty murowe, 45262522-6 Roboty murarskie, 45262510-9 Roboty kamieniarskie, 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych. Wymagany okres gwarancji - min. 36 miesięcy. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami bhp i ppoż., poleceniami Inspektora Nadzoru, obowiązującymi przepisami i normami, zgodnie z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem Konserwatora Zabytków, oraz pozostałymi wymogami niniejszej SIWZ. Roboty winny być wykonane przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Wszystkie użyte materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zmawiający dopuszcza /rozwiązania równoważne/ opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Zamawiający informuje, że wszystkie podane i wpisane w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, czy w przedmiarach robót, normy, aprobaty, systemy odniesienia, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy traktować jako przykładowe, które można zastąpić materiałami, produktami, urządzeniami, wyrobami /równoważnymi/. Przez równoważność należy rozumieć zastosowanie porównywalnych wyrobów, produktów innych marek/producentów o parametrach technicznych i wymogach jakościowych niepowodujących pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości urządzenia, obiektu. Użyte w w/w dokumentacji znaki towarowe materiałów i urządzeń należy traktować jako rozwiązania techniczne określające standard użytych w projekcie materiałów i urządzeń. Nazwy i symbole handlowe w dokumentacji zostały podane w celu jak najdokładniejszego określenia elementów i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Mogą one być zastąpione rozwiązaniami technicznymi, materiałami i urządzeniami o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, technologicznych i standardzie jakościowym. Powyższe wyjaśnienia precyzujące wymogi zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu /równoważności/ oferty dotyczą wszystkich dokumentów przetargowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wymagane w kwocie: 1500,00 PLN. 1)Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 24 8735 1017 1000 0010 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Poniatowej Oddział w Wojciechowie. Wadium należy wnieść (wpływ na w/w konto) przed upływem terminu składania ofert. 3)W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (np. konsorcjum), wadium wniesione (pieniądz) lub wystawione (gwarancja) na rzecz jednego konsorcjanta, jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty konsorcjum. 4)Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5)Wadium musi być wniesione i obejmować cały okres związania ofertą. 6)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. f)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. g)gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, gwarancja nie może w swej treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu Zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium, h)wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu, i)jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą. 7)Postanowienia niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń. 8)Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach niż pieniądz należy złożyć w oryginale dołączając do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wojciechow.bip.lublin.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach