Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 106030 L w m. Stoczek (II etap)

Gmina Niemce ogłasza przetarg

 • Adres: 21-025 Niemce, ul. Lubelska 121
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7561521 , fax. 81 7561790
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niemce
  ul. Lubelska 121 121
  21-025 Niemce, woj. lubelskie
  tel. 81 7561521, fax. 81 7561790
  REGON: 43101952000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 106030 L w m. Stoczek (II etap)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 106030 L w m. Stoczek (II etap) Przebudowa obejmuje odcinek drogi od km 0+692,25 do km 1+380,31. Zamawiający w przedmiarze robót podał odcinek drogi objęty niniejszym zamówieniem. Odcinek drogi do km 0+692,25 został wykonany w okresie wcześniejszym. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w załączniku nr 1, tj. dokumentacji technicznej (zamawiający zamieścił dokumentację techniczną na cały odcinek drogi, natomiast odcinek objęty niniejszym zamówieniem dotyczy odcinka drogi od km 0+692,25 do km 1+380,31) , przedmiarze robót. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wszystkie nazwy producentów, użyte w załączonych do SIWZ przedmiarach, dokumentacji technicznej są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający za rozwiązania równoważne uważa rozwiązania o parametrach nie gorszych niż wymienione w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter kosztorysowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach