Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Świerczyna, Józefin, Studzianki i Studzianki-Kolonia

Gmina Zakrzówek ogłasza przetarg

 • Adres: 23-213 Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8215002 , fax. 81 8215002
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakrzówek
  ul. Żeromskiego 24 24
  23-213 Zakrzówek, woj. lubelskie
  tel. 81 8215002, fax. 81 8215002
  REGON: 43102013800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzowek.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Świerczyna, Józefin, Studzianki i Studzianki-Kolonia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) Sprawowanie w imieniu Inwestora nadzoru inwestorskiego nad całością robót budowlanych zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją projektową; 2) Wykonywanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25, 26 i 27 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 3) Rozliczenie budowy z Wykonawcą robót. 4) Rozliczenie budowy z Zamawiającym. 5) Kontrola zgodności realizacji inwestycji z przyjętym w umowie harmonogramem realizacji. 6) Inspektor zobowiązany jest do odbioru robót zanikających zgłoszonych do odbioru wpisem w dzienniku budowy w terminie 3 dni od momentu dokonania takowego wpisu. 7) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 8) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 9) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót. 10) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. 11) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad i kontrolowanie rozliczeń budowy. 12) Inspektor zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji. 13) Inspektor zobowiązany jest do bieżącej kontroli realizacji robót poprzez wizytowanie terenu budowy w całym okresie realizacji robót. 14) Udział w czynnościach odbioru końcowego robót, jak również w czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi i odbiorów po upływie okresu rękojmi oraz stwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze. 15) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji. 16) Opiniowanie ewentualnych Podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót pod względem zgodności z wymogami określonymi w materiałach przetargowych. 17) Opiniowanie ewentualnych wniosków Wykonawcy robót w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego w ofercie i przedłożenie jej Zamawiającemu do zatwierdzenia. 18) Analizowanie harmonogramu robót, wnioskowanie do wykonawcy robót o jego ewentualną korektę bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia. 19) Bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo - finansowym; 20) Weryfikowanie i zatwierdzanie Wykonawcy robót wszelkich materiałów wbudowywanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę robót wszelkich dla nich koniecznych prób i testów. 21) Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz. 22) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami zamówienia i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót. 23) Kontrolowanie ilości i wartości prowadzonych robót w okresach miesięcznych; finansowe rozliczenie poszczególnych zadań oraz potwierdzanie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania. 24) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany, przedstawicieli Instytucji Wdrażającej i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli. 25) Uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją Projektu do odpowiednich instytucji w przypadku wystąpienia takiej potrzeby; 26) Wnioskowanie o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót w uzasadnionych przypadkach oraz opiniowanie wnioskowanego przez wykonawcę robót skrócenia terminu wykonania prac. 27) Przygotowywanie i przekazywanie Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach materiałów źródłowych do sporządzenia przez Zamawiającego projektu sprawozdań i dokumentów wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w terminach umożliwiających Inwestorowi wywiązanie się ze zobowiązań umownych, a także poświadczanie i opiniowanie dokumentów i sprawozdań przygotowywanych przez wykonawcę robót budowlanych tj. m.in.: a) zatwierdzanie i przekazywanie Zamawiającemu sporządzonych przez Wykonawcę robót robót częściowych protokołów odbioru robót poświadczających częściowe świadectwa płatności wystawione przez Wykonawcę robót, b) przygotowanie innych materiałów źródłowych, które będą niezbędne do właściwego prowadzenia przez Zamawiającego sprawozdawczości i rozliczeń w ramach procedur unijnych i wymagań odpowiednich instytucji, c) sprawozdanie końcowe z realizacji umowy. 28) Sprawdzanie zestawień wykonanych robót składanych przez wykonawcę robót i potwierdzenia ilości wykonanych robót i kwoty do wypłaty w terminie do 7 dni od złożenia zestawienia przez wykonawcę. 29) Przyjmowanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych wykonawcy na powyższy zakres. Przekazywanie zaopiniowanych wniosków Zamawiającemu. 30) Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. 31) Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg Obmiaru, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. 32) Stwierdzenia w miarę potrzeb zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru wewnętrznego robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę robót; 33) Współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy, dróg przyległych jak i objazdowych. W przypadku ewentualnych powstałych zdarzeń w trakcie prowadzenia budowy Wykonawca robót przygotowuje dla Zamawiającemu propozycje koniecznych działań. 2. Niezależnie od wyżej określonych obowiązków, Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie: 1) Nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji, 2) Uczestniczenia w przygotowaniu i koordynacji umów na dostawę energii elektrycznej, wody, itp., niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego, 3) Uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i udział w uzyskaniu ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, 4) Sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawcy robót, a także dokumentów, które będą załącznikami do tych faktur (w tym protokołów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym, 5) Udziału w przygotowaniu rozliczeń związanych z realizacją niniejszej inwestycji dofinansowanej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętej PROW na lata 2007 - 2013, 6) Udziału w opracowywaniu raportów, sprawozdań okresowych i wniosków o płatność dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 3. Usługa nadzoru inwestorskiego będzie wykonywana przy następujących etapach wynikających z wykonania robót budowlanych: 1) W etapie I wykonane zostaną: sieć główna PVC dz160 w obrębach geodezyjnych Studzianki i Świerczyna. wraz z przyłączami w miejscowościach Studzianki-Kolonia i Świerczyna. 2) W etapie II wykonane zostaną sieć główna dz. 110 oraz przyłącza w obrębach geodezyjnych Kolonia Studzianki, Świerczyna i Józefin Kolonia. 4. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl/index.php?id=213
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach