Przetargi.pl
Remont schodów w budynku przy ul. Powstańców 31 w Katowicach.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2090885 , fax. 32 2553242
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
  ul. Powstańców 31 31
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2090885, fax. 32 2553242
  REGON: 00110038200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwps.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont schodów w budynku przy ul. Powstańców 31 w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót budowlano - montażowych obejmuje m.in.: 1.1. remont schodów wewnętrznych w rejonie głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Powstańców 31 polegający na naprawie uszkodzonych stopni schodowych oraz wykonaniu okładzin schodów antypoślizgową masą lastriko o grubości 20 mm; 1.2. remont schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Powstańców 31 polegający na czyszczeniu ściernym lub chemicznym stopni z piaskowca, odsoleniu powierzchni wraz z impregnacją stopni z pisakowca oraz wykonaniu podestu schodów antypoślizgową masą lastriko o grubości 20 mm..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwps.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach