Przetargi.pl
Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa - III etap

Gmina Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7605200 , fax. 32 7605280
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 7605200, fax. 32 7605280
  REGON: 27625545300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.siemianowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa - III etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy: -ciągów pieszych i rowerowych -placu na zakończeniu ciągu komunikacyjnego -oświetlenia ciągów pieszych i rowerowych oraz placu -elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, urządzenia sportowe i rekreacyjne. 2.Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w przedmiarze robót załączonym do SIWZ jako Dodatek nr 7, dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ jako Dodatek nr 8 oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do SIWZ jako Dodatek nr 9. 3.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ - wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 4.Na roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usuwania wad na każde wezwanie Zamawiającego. 5. Zamawiający będzie podejmował decyzje, co do sposobu dysponowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach