Przetargi.pl
Wykonanie kanału sanitarnego wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w ulicy bocznej od ul. Konwaliowej w Częstochowie

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3707100 , fax. 34 3707170
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa
  ul. Śląska 11/13 11/13
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3707100, fax. 34 3707170
  REGON: 15139900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kanału sanitarnego wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w ulicy bocznej od ul. Konwaliowej w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanału sanitarnego wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w ulicy bocznej od ul. Konwaliowej w Częstochowie. 1. Zakres robót obejmuje: a) budowę kanału sanitarnego w ulicy bocznej od ul. Konwaliowej w Częstochowie z rur PCV LITE ? 200/5,9 mm - o łącznej długości ok. 159 mb; b) budowę przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego do posesji ul. Konwaliowa 140 a, 140 d, 140 e, 140 f z rur PCV ? Dn160/4,7 - 4 szt. o łącznej długości ok. 13,6 mb. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. Wadium ustala się w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: Jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.07.2013 r. do godz. 10.30.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czestochowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach