Przetargi.pl
Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg administrowanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie - (DK-1 m. Cieszyn, DK-52, DK/S69, DK-81

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2586281 , fax. 032 2598710
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  ul. Myśliwska 5 5
  40-017 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2586281, fax. 032 2598710
  REGON: 01751157500050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg administrowanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie - (DK-1 m. Cieszyn, DK-52, DK/S69, DK-81
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa pn.: Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg administrowanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie - (DK-1 m. Cieszyn, DK-52, DK/S69, DK-81). Szczegółowo zakres Przedmiotu zamówienia określony został w Tomach II - III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość Przedmiotu zamówienia. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502320000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 17 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach