Przetargi.pl
Prowadzenie jadłodajni w siedzibie OPS w Chorzowie

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Kruszcowa 22
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2496228 , fax. 032 2496229
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kruszcowa 22 22
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 032 2496228, fax. 032 2496229
  REGON: 00344790200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.bip.chorzow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie jadłodajni w siedzibie OPS w Chorzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie jadłodajni w siedzibie OPS w Chorzowie poprzez bezgotówkowe wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej poprzez realizację wydawanych przez Zamawiającego decyzji administracyjnych. 2. W siedzibie Zamawiającego są pomieszczenia przystosowane do sporządzania i wydawania gorących posiłków. Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do przygotowywanie, wydawania i konsumpcja posiłków a także przechowywania żywności w warunkach odpowiadających normom i przepisom prawnym. Wykonawca zainstaluje sprzęt i wyposażenie jadłodajni na własny koszt w pomieszczeniach piwnicznych w siedzibie OPS w Chorzowie. 3. Jednodaniowe gorące posiłki winny obejmować zupę z pieczywem o pojemności nie mniejszej niż 500 (pięćset) ml, zamiennie z drugim daniem o gramaturze nie mniejszej niż 400 (czterysta) g. 4. Wydawanie gorących posiłków musi odbywać się przez wszystkie dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, w tym również w dni ustawowo wolne pracy. 5. Przygotowywanie, wydawanie i konsumpcja posiłków musi się odbywać zgodnie z warunkami przewidzianymi w postanowieniach odpowiednich przepisów sanitarnych, epidemiologicznych i higienicznych, określonych dla placówek żywienia zbiorowego.. 6. W pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia działalności określonej w pkt. 1, aktualnie znajduje się sklep mięsny oraz jadłodajnia, które są prowadzone przez podmiot gospodarczy. Pomieszczenia zaopatrzone są w centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę oraz posiadają odprowadzenie ścieków. 7. Pomieszczenia, w których będą wydawane i konsumowane posiłki usytuowane są w piwnicy budynku. Miejsce na prowadzenie jadłodajni ma powierzchnię ok. 94 m2. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu : a. czynszu najmu, b. energii elektrycznej, c. wody (ścieków) d. centralnego ogrzewania. Stawki ustalane są według zasad obowiązujących lokale użytkowe na terenie Miasta Chorzów. 8. Godziny wydawania posiłków muszą obejmować okres od godz. 12.00 do godz. 14.00, natomiast praca jadłodajni może odbywać się jedynie w godzinach od 7.00 do godz. 15.00 Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian godzin pracy jadłodajni. 9. Wyklucza się prowadzenie sprzedaży wyrobów alkoholowych w tym piwa oraz wyrobów tytoniowych. 10. Wykonawca nie może wypłacać gotówki w zamian za przysługujący gorący posiłek. 11. Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce spożycia posiłku na terenie jadłodajni, talerze oraz sztućce. Osoba korzystająca z posiłku będzie mogła wynieść posiłek poza jadłodajnię jedynie we własnych naczyniach lub pojemnikach. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, wydawanie suchego prowiantu umożliwiającego przygotowanie posiłku przez osobę korzystająca z gorącego posiłku. 12. Na dzień ogłoszenia postępowania w jadłodajni wydawanych jest około 160 posiłków dziennie. Ilość ta może ulec zmianie. 13. Jadłodajnia może wydawać gorące posiłki również odpłatnie np. pracownikom Ośrodka. 14. Wydawanie przez Wykonawcę posiłków potwierdzone będzie miesięcznymi listami obecności osób korzystających z jadłodajni, zgodnie z decyzjami administracyjnymi Zamawiającego. Lista obecności powinna zawierać imiona i nazwiska osób korzystających z posiłku, daty wydania z posiłku oraz każdorazowe podpisy osób korzystających z usługi. 15. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w fakturze, będącą ilorazem ceny brutto jednego posiłku oraz ilości posiłków zgodnych z decyzjami administracyjnymi zawartych w zestawieniu zbiorczym, w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia faktury z wymaganymi dokumentami. 16. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję co najmniej 7 (siedmiu) różnorodnych jednodaniowych gorących posiłków, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II pkt. 3 SIWZ, o cenie zaoferowanej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. Propozycja zestawów obiadowych stanowić będzie załącznik do oferty Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops.bip.chorzow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach