Przetargi.pl
Przygotowywanie oraz wydawanie posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w okresie od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2854244 , fax. 032 2854244
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Bytomska 15 15
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 2854244, fax. 032 2854244
  REGON: 00345397200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mops.tarnowskiegory.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowywanie oraz wydawanie posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w okresie od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje przygotowywanie posiłków dwudaniowych i wydawanie ich podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w lokalu Wykonawcy w pojemnikach jednorazowych w dni robocze, soboty oraz niedziele w maksymalnej liczbie do 39 600 posiłków, w okresie od 2.01.2016 r. Do 31.12.2016 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Maksymalną liczbę posiłków określa się do 39 600 posiłków, Przygotowane gorące posiłki dwudaniowe wydawane powinny być w pojemnikach jednorazowych utrzymujących właściwą temperaturę posiłków wraz ze sztućcami zapakowanych w torbę foliową, Wydawanie posiłków w lokalu Wykonawcy odbywać się będzie w dni robocze, soboty oraz niedziele w godzinach od godz. 11:00 do 15:00, Posiłki dla osób starszych i niepełnosprawnych odbierane będą przez firmę świadczącą podstawowe usługi opiekuńcze w zakresie dostarczania posiłków od godz. 10:30 do 11:00, Posiłki odbierane przez firmę świadczącą podstawowe usługi opiekuńcze, o której mowa wyżej, będą zapakowane przez Wykonawcę w pojemniki termoizolacyjne, będące na wyposażeniu firmy transportowej, Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania odpowiedniej czystości pojemników termoizolacyjnych, Pod pojęciem posiłku dwudaniowego należy rozumieć posiłek składający się z zupy (nie mniej niż 500ml) oraz drugiego dania (wraz z surówką lub gotowanymi jarzynami). Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 136, poz. 914 z późn. zm./ oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca bezwzględnie będzie przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określonych przez Instytut Żywienia i Żywności. Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania realizacji zaleceń Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, służb ppoż, systemu HACCP itp. Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Personel Wykonawcy musi posiadać odpowiednie zaświadczenia dokumentujące dopuszczenie do pracy przy żywieniu zbiorowym oraz ważne książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania czystości w miejscach sporządzania, wydawania i spożywania posiłków. Posiłki powinny być urozmaicone, sycące, smaczne i zdrowe. Dania nie mogą się powtarzać w okresie jednego tygodnia. Klienci powinni otrzymywać zawsze gorący posiłek, o temp.: zupy min. 75oC, drugie danie min. 63oC, sałatki i surówki 4oC. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do używania do produkcji posiłków produktów posiadających aktualne terminy ważności. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania w formie pisemnej Zamawiającemu w każdy piątek menu obejmującego następny tydzień. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do proponowanego menu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do procesu sporządzania posiłków, sprawdzenia ich gramatury oraz oceny organoleptycznej. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości posiłków Zamawiający podda je badaniu laboratoryjnemu na koszt Wykonawcy. Zamawiający przyznaje uprawnionym osobom świadczenia z pomocy społecznej w postaci gorącego posiłku przekazując Wykonawcy z dwudniowym wyprzedzeniem imienny wykaz osób oraz informacje o liczbie przyznanych świadczeń i terminie ich realizacji. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie wydane posiłki. Podstawą zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie bezusterkowa faktura VAT dostarczana przez Wykonawcę wraz z miesięcznym rozliczeniem wydanych posiłków dwudaniowych oraz z indywidualnymi dla każdego klienta rejestrami wydanych posiłków, zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki do umowy i będącymi integralną częścią SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia lokalu do wydawania i spożywania posiłków na terenie dzielnicy Śródmieście - Centrum w Tarnowskich Górach, gwarantując minimum 8 miejsc, w których jednocześnie można spożyć posiłek. Zobowiązuje się Wykonawcę do wskazania miejsca wydawania i spożywania posiłków w Formularzu Ofertowym. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, tj. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość zamówienia dodatkowej liczny posiłków, maksymalnie do 20% w stosunku do wskazanej w pkt. 3.2. ppkt a liczby posiłków /39 600/, w zależności od zapotrzebowania wśród klientów MOPS oraz pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Zamawiającego. Z tytułu nie zastosowania prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe ani prawne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba miejsc do jednoczesnego spożywania posiłków
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mops.tarnowskiegory.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach