Przetargi.pl
Transport i zbieranie odpadów komunalnych pochodzących z terenów dróg oraz terenów zieleni miejskiej miasta Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8582890 , fax. 033 8582890
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Liburnia 4 4
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 033 8582890, fax. 033 8582890
  REGON: 07279631300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.cieszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport i zbieranie odpadów komunalnych pochodzących z terenów dróg oraz terenów zieleni miejskiej miasta Cieszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest transport i zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod: 200301) oraz odpadów zielonych (kod: 200201), pochodzących z terenów dróg oraz terenów zieleni miejskiej miasta Cieszyn. Odbiór odpadów realizowany będzie głównie z znormalizowanych pojemników PA1100, zlokalizowanych: a) w wybranych punktach miasta Cieszyna - przynajmniej 2 razy w tygodniu (2 pojemniki 1100); b) z terenu targowisk miejskich przy ul. Katowickiej i ul. Sarkandra - od 2 do 14 szt. pojemników o pojemności 1100 l - w poniedziałek i czwartek każdego tygodnia do godziny 13:00 c) odpady zielone w całości dowożone będą do bazy wykonawcy. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie lokalizacja pojemników na odpady i częstotliwość ich opróżniania. Zmianie może ulec również rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów (np. zmiana pojemnika PA1100 na PA110). Wszelkie zmiany będą uzgadniane z wykonawcą z odpowiednim wyprzedzeniem. Przewidywana ilość odpadów w trakcie obowiązywania umowy: a) ok. 110 Mg z wybranych punktów na terenie miasta Cieszyn, b) ok. 120 Mg - odpady dostarczone przez zamawiającego do bazy. c) ok. 50 Mg odpadów zielonych dostarczonych przez zamawiającego do bazy. Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o: a) ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, b) ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, c) obowiązujący regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Aspekt społeczny
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.mzd.cieszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach